Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

 

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chuẩn bị các nội dung: Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 -2025;

Báo cáo về kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế 05 năm giai đoạn 2016 - 2020;

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có nội dung báo cáo kết quả phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương trong nước còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự phòng 10% còn lại tại các Bộ ngành, địa phương theo quy định tại điểm a, khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 84/2019/QH14);

Báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Báo cáo về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo về tình hình thực hiện Dự án hồ nước chứa Ka pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì chuẩn bị các nội dung:

Báo cáo về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021;

Đầu tư công là một trong những nội dung sẽ báo cáo tại Kỳ họp Quốc hội
Đầu tư công là một trong những nội dung sẽ báo cáo tại Kỳ họp Quốc hội

 

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2021 - 2025;

Báo cáo về kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2021-2023 (theo khoản 1 Điều 47 của Luật Ngân sách nhà nước);

Báo cáo về tình hình nợ công năm 2020 và dự kiến năm 2021; Báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2020;

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2021 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý theo khoản 1 Điều 47 Luật Ngân sách nhà nước;

Báo cáo về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì chuẩn bị Báo cáo về kết quả thực hiện kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 (do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại Phiên khai mạc);

vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Bộ Tài chính chuẩn bị nội dung Báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

Báo cáo tổng hợp về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII (do Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường).