Đánh giá năm 2017, Công ty gặp rất nhiều khó khăn như thiếu vốn đầu tư, sản phẩm DAP tiêu thụ chậm; tác động của một số chính sách nhà nước về thuế VAT, tái cơ cấu vốn vay đầu tư ảnh hưởng đến chi phí sản xuất.

Nhưng tập thể 564 cán bộ, công nhân lao động đã rất nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quyết toán dự án, bám sát tiến độ và ổn định, tăng trưởng sản xuất kinh doanh, giảm lỗ về mức thấp nhất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Nhờ vậy, so với năm 2016, năm 2017, sản lượng sản xuất đạt 156.067 tấn DAP, tăng 68%; tiêu thụ đạt 160.444 tấn DAP, tăng 14%; doanh thu đạt 1.275 tỷ đồng, tăng 9%. Đặc biệt, đã giảm lỗ 41% so với năm 2016. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,6 triệu đồng, tăng 24%.

Lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp Hóa chất VN chứng kiến lễ ký Thỏa ước lao động tập thể của Công ty

Bên cạnh đó, Công ty đã triển khai chương trình tiết kiệm, giảm chi phí được 43,1 tỷ đồng. Trong đó giảm định mức tiêu hao vật tư 19,1 tỷ đồng, giảm chi phí lưu kho 12,9 tỷ đồng, làm lợi do áp dụng khoa học công nghệ 2,125 tỷ đồng...

Các chính sách, chế độ cho người lao động được đảm bảo, 100% người lao động được đóng BHXH, được Công ty tổ chức phương tiện đưa đón đi làm...

Được đà của năm 2017, trong năm 2018 Công ty đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh với những giải pháp cụ thể phấn đấu bù đắp được chi phí giá thành. Tinh gọn bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập bảo đảm việc làm cho người lao động.