Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”

Ngay khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã xác định xây dựng văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, xây dựng nhân cách, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, bảo vệ và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường xã hội lành mạnh.

Ban cán sự đảng đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Đảng bộ tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 46- CT/TW đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ. Trong đó, đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ và trong nội bộ Bộ, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW với việc thực hiện Thông báo Kết luận số 213-TB/TW, ngày 02/01/2009 của Ban Bí thư về đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng của Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ. Qua đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đã được tăng cườngchỉ đạo, điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ; chú trọng công tác quản lý nhà nước đối với các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, xây dựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh, quan tâm đến sự phát triển của nhân tố con người. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực, làm chuyển biến về nhận thức, hành động trong học tập và làm việc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương.

Việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ và học viên, sinh viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ. Phát huy trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên đối với thế hệ trẻ nhằm nâng cao năng lực, trình độ nhận biết, đánh giá để bài trừ, tẩy chay các sản phẩm văn hóa độc hại; không để các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào Bộ cũng như các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ.

Thấm nhuần các nội dung của Chỉ thị số 46-CT/TW mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Bộ trở thành các tuyên truyền viên tích cực trong việc giáo dục, nâng cao ý thức tự giác của các thành viên trong gia đình tẩy chay, loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, bảo vệ các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Công Thương, trong những năm qua, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã tích cực chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường đấu tranh phòng, chống, buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi gian lận thương mại khác, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc ngăn chặn các hoạt động kinh doanh các sản phẩm văn hóa độc hại. Tổng cục Quản lý thị trường đã tiến hành ký nhiều Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị liên quan như: Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Hà Nội, Hiệp hội Thông tin tư vấn kinh tế thương mại Việt Nam và hiện đang phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc Gia và với Tổng cục Hải Quan.

Trên cơ sở đó, lực lượng quản lý thị trường toàn quốc đã phối hợp kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc vi phạm về kinh doanh sản phẩm văn hóa độc hại, điển hình gần đây có thể kể đến như mặt hàng đồ chơi trẻ em độc hại, kích động bạo lực nhập lậu; lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa có nhãn hàng hóa vi phạm nghiêm trọng về chủ quyền, tranh chấp chủ quyền biển đảo: bản đồ, quả cầu địa lý, bộ đồ chơi lắp ghép (xếp) hình có chứa “đường lưỡi bò” trái phép tháng 11 năm 2019 (như: gian hàng Sanphamtienich.net, Sao nội thất, cửa hàng T&T trên sàn thương mại điện tử Lazada, Sendo...); vụ việc xe ô tô Volkswagen Touareg nhập khẩu có bản đồ đường lưỡi bò trung bày tại Hội chợ triển lãm ô tô Việt Nam 2019 (Vietnam Motor Show, diễn ra từ ngày 23/10/2019 đến 27/10/2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ từng bước đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; đồng thời, tham gia tích cực vào công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong tư tưởng, văn hóa, đưa hoạt động tuyên truyền theo đúng định hướng; Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn chính trị, đạo đức, bảo đảm thực chất, giúp học viên, sinh viên nhận thức sâu sắc, toàn diện về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sống có văn hóa, có nghĩa tình, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn kết, thống nhất.

Ban Cán sự đảng Bộ và Đảng ủy Bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, qua đó tăng cường sức đề kháng cho thế hệ trẻ trước sự chống phá của các thế lực thù địch và trước các văn hóa phẩm độc hại. Ban Cán sự đảng Bộ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, lành mạnh. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể trong Bộ cũng tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn ngừa, chống sự xâm nhập của các văn hóa độc hại được các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia; kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, nhất là khối học viên, sinh viên để có giải pháp phù hợp. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên; những đoàn viên, thanh niên trong Bộ phải thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách và có nhận thức, động cơ đúng đắn mới được xem xét, kết nạp vào Đảng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hoá và kỹ năng sống cho các đoàn viên thanh niên của Bộ, kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập vào thế hệ trẻ. Đoàn thanh niên đã tích cực tổ chức các hoạt động cho thanh niên như hội thi, giao lưu văn hóa, thể thao thường niên, tổ chức tọa đàm, tập huấn, hội thảo để giúp các đoàn viên, thanh niên bổ sung kiến thức, tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hóa, thêm tự tin, nâng cao hiểu biết và đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường sức khỏe để từ đó chủ động và hăng say, cống hiến nhiều hơn nữa trong công việc, đồng thời góp phần đẩy lùi sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại vào thế hệ trẻ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 46-CT/TW về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, trong thời gian tới, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương xác định cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, năng lực nhận biết cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương trước sự xâm nhập, tác động xấu của các sản phẩm văn hóa độc hại đối với đời sống xã hội, tạo sức đề kháng ngay trong bản thân mỗi người, trong từng cộng đồng; kiên quyết loại bỏ các sản phẩm văn hóa hộc hại, góp phần củng cố nền tảng đạo đức xã hội, xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thứ hai, chủ động gắn việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động như: xây dựng người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Trung thành – sáng tạo - tận tụy, gương mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” …

Thứ ba, tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường với các ngành, lực lượng chức năng như văn hóa, thông tin, giáo dục, Hải quan, Biên phòng, Công an, Thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai kịp thời các nhiệm vụ nhằm bảo đảm sự đồng bộ, tạo được sức mạnh tổng hợp từ Trung ương đến địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các sản phẩm văn hóa độc hại.

Thứ tư, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể trong Bộ,  Đoàn thanh niên Bộ Công Thương tiếp tục duy trì, tăng cường việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực và phù hợp nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia; tổ chức các hội thảo, tọa đàm nhằm giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên trong việc chống lại sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội đối với thế hệ trẻ.đó, chú trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa, kỹ năng sống cho đoàn viên, sinh viên, kiên quyết bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập vào nhà trước và thế hệ trẻ.

Thứ năm, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội… Biểu dương, khen thưởng những điển hình tốt, gương tiêu biểu trong việc giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục, xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa và trong công tác phòng, chống, bài trừ, phê phán các sản phẩm văn hóa độc hại; đồng thời, xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức, cá nhân có sai phạm./.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương