Petrolimex: Lãi ròng năm 2018 đạt 3.712 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 và cả năm 2018

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Petrolimex đạt được trong quý IV/2018 là hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. 

Giá vốn bán hàng trong kỳ lên đến 45.790 tỷ đồng, chiếm đến hơn 93% do đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 3.300 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. 

Sau khi trừ đi các khoản chi phí như chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay gần 226 tỷ đồng, chi phí bán hàng 2.295 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt được là 1.125 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thu nhập đạt 926 tỷ đồng, giảm 8%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 827 tỷ đồng, giảm 10%. 

Lũy kế cả năm 2018, Petrolimex đạt doanh thu 191.977 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 3.712 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017. 

Tổng tài sản của Petrolimex giảm 9% so với đầu năm, còn 56.376 tỷ đồng trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 61%, trong đó tiền và tương đương tiền là hơn 10.000 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm. 

Nợ phải trả của Petrolimex cũng giảm 14% so với đầu năm, xuống còn hơn 33.189 tỷ đồng trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 30.799 tỷ đồng, chiếm tới 92%. Đến cuối năm 2018, Petrolimex có khoản nợ vay và nợ thuê tài chính hơn 14.694 tỷ đồng. 

T.Xuân