Phát triển thương hiệu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn mới, để tăng cường hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các nội dung của Chương trình THQG Việt Nam.
Ông Lê Duy Anh - Tổng giám đốc Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam vinh dự nhận cúp Thương hiệu Quốc gia 2020
Ông Lê Duy Anh - Tổng giám đốc Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam vinh dự nhận cúp Thương hiệu Quốc gia 2020

 

Cụ thể, đẩy mạnh 4 hoạt động:

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu;

Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực xây dựng, quản trị và phát triển thương hiệu;

Quảng bá, tuyên truyền về Chương trình THQG và các thương hiệu sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp đại diện cho thương hiệu quốc gia Việt Nam và;

Tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu.

Đồng thời, mở rộng và phân tầng, định hướng rõ nhóm đối tượng hưởng lợi của Chương trình THQG (doanh nghiệp quan tâm, doanh nghiệp có tiềm năng đáp ứng tiêu chí của Chương trình và doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG) và nhóm nội dung hỗ trợ tương ứng.

Gắn kết thương hiệu hàng hóa của doanh nghiệp với các hoạt động thu hút đầu tư, quảng bá văn hóa, du lịch, từ đó xây dựng THQG Việt Nam trở thành hình ảnh tích cực, hấp dẫn và thu hút đối với các nhà nhập khẩu, các du khách, nhà đầu tư, người lao động và người tiêu dùng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá về Chương trình THQG, tổ chức xét chọn sản phẩm đạt THQG Việt Nam và hỗ trợ nâng cao nhận thức, năng lực quản trị, xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho các doanh nghiệp THQG thông qua các hội thảo, diễn đàn, đào tạo phổ biến thông tin cho doanh nghiệp.

Tăng cường sự phối hợp từ các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, Hiệp hội trong việc thực hiện các chương trình nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Thực hiện các chiến dịch truyền thông, quảng bá hình ảnh ngành hàng thực phẩm Việt Nam và các phân ngành thực phẩm thông qua các kênh truyền thông và các sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước với mục đích thúc đẩy ngành thực phẩm Việt Nam phát triển hiệu quả, bền vững, đóng góp lớn cho sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội.

Tiếp tục phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm và tạo mạng lưới kết nối, hợp tác về thiết kế giữa các tổ chức/doanh nghiệp/nhà thiết kế, các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, các trường đào tạo thiết kế, các tổ chức xúc tiến thương mại, các hiệp hội.

[Quảng cáo]

Bắc Hà