VINACHEM cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ với 4 nhóm nhiệm vụ lớn

Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) vừa ban hành Chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ lớn.
cao su da nang
Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01 của Chính phủ, ngay từ đầu năm Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch được giao

Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) vừa ban hành Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ với 4 nhóm nhiệm vụ lớn gồm:

  • Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bên cạnh việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh đã đề ra.
  • Tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  • Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng.
  • Tăng cường công tác thông tin truyền thông.

Theo đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam yêu cầu Lãnh đạo Tập đoàn, Văn phòng và các Ban của Tập đoàn; các Công ty TNHH một thành viên, Trường, Viện, Trung tâm, Ban quản lý dự án; Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các Doanh nghiệp khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động và tích cực triển khai nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2021 của toàn Tập đoàn.

Tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Để thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh bên cạnh việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tập đoàn phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh như: Các đơn vị không thuộc Đề án 1468 phấn đấu Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế) 31.756 tỷ đồng, tăng 7,1% so với ước thực hiện năm 2020; Doanh thu 33.606 tỷ đồng, tăng 3,2% so với ước thực hiện năm 2020; Lợi nhuận cộng hợp đạt 1.469 tỷ đồng; nộp ngân sách theo quy định, ổn định việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để thúc đẩy tiêu thu hàng sản xuất trong nước giữa Tập đoàn với các Tập đoàn, Tổng công ty trong nước và giữa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn với nhau.

Những bất hợp lý trong cơ cấu lao động, cơ cấu sản phẩm, giá thành và giá bán sản phẩm được tập trung giải quyết; Điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt với diễn biến của thị trường; Đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường truyền thống cũng như tiếp tục khai thác thị trường xuất khẩu mới, có tiềm năng để tăng sản lượng tiêu thụ…

Thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025

Với nhiệm vụ Tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Thực hiện cổ phần hóa khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam và ban hành các quyết định về cổ phần hóa.

Tập đoàn sẽ làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn, chỉ đạo về kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế phần vốn của Tập đoàn và giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên. Kịp thời báo cáo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong trường hợp phát sinh vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu.

Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, tăng cường giám sát, quản lý vốn, hiệu quả sử dụng vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty mẹ - Tập đoàn. Tổ chức thực hiện phương án xử lý các dự án, doanh nghiệp thuộc Đề án 1468 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý

Song song với 2 nhóm nhiệm vụ trên, Tập đoàn cũng sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng.

Tập đoàn tập trung thực hiện các nội dung về tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp khi Đề án tái cơ cấu của Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trọng tâm là xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ và chức năng nhiệm vụ của bộ máy giúp việc tại Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Nghiêm túc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp quản trị, theo xu hướng chuyển đổi số nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành của Tập đoàn để rút ngắn thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí quản trị…

Chủ động công tác thông tin, tuyên truyền

Với nhiệm vụ tăng cường công tác thông tin truyền thông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ chủ động tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời về các cơ chế, chính sách, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Bộ/ngành Trung ương và Chương trình Hành động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tới các đơn vị cá nhân để thực hiện…

Căn cứ Chương trình hành động được ban hành, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo triển khai thực hiện để đạt kết quả cao nhất.

 

Trần Bản