Bước tiến mới trong đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp phát triển

Bên cạnh hỗ trợ hoàn thiện chính sách liên quan đến công nghiệp cũng như phối hợp với các địa phương thu hút nguồn vốn đầu tư FDI và xúc tiến kết nối phát triển công nghiệp, Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sẽ thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội tiếp cận và khai thác thị trường.
Thy Thảo - Nguyên Hà