Kết hợp doanh nghiệp “huấn luyện” chuyên gia: Giải pháp cho nguồn nhân lực công nghiệp hỗ trợ

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đã có những bước cải thiện đáng kể sau các khóa hợp tác đào tạo giữa Bộ Công Thương và Samsung, thông qua việc duy trì hoạt động cải tiến để nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận, kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thy Thảo - Nguyên Hà