3 cấp độ hình thành và phát triển của thị trường điện lực

Ngày 08 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành Điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực

Quyết định này quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam.

Thị trường điện lực được hình thành và phát triển qua 03 cấp độ: Thị trường phát điện cạnh tranh (cấp độ 1) sẽ tiếp tục thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh đến hết năm 2014; thị trường bán buôn điện cạnh tranh (cấp độ 2) từ năm 2015 đến năm 2016: Thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm và từ năm 2017 đến năm 2021: Thực hiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoàn chỉnh; thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (cấp độ 3) từ năm 2021 đến năm 2023: Thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh thí điểm, từ sau năm 2023: Thực hiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

Thủ tướng giao trách nhiệm cho Bộ Công Thương: Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện phù hợp với lộ trình phát triển các cấp độ thị trường điện lực; chỉ đạo thực hiện xây dựng và phát triển thị trường điện lực tại Việt Nam theo lộ trình quy định tại Quyết định này; giám sát, đánh giá việc thực hiện và phát triển thị trường điện lực; phê duyệt Đề án thiết kế thị trường điện lực các cấp độ; ban hành các quy định vận hành thị trường điện lực và các quy định có liên quan; tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức tài trợ quốc tế cho các dự án xây dựng và phát triển các cấp độ thị trường điện lực; tổng hợp nhu cầu kinh phí cho phát triển thị trường điện lực theo kế hoạch hàng năm để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2013; Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam hết hiệu lực từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg

Nguyễn Quân