3 nội dung chính trong Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất và Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên có tổ chức cơ sở đảng đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Đến dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và đặc biệt là đại diện của 08 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn đóng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Hồ Văn Yên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Thành Thơm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Khối.

vinachem

 

Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối, được ký ký kết với 03 nội dung chính:

Một là, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối trao đổi về chiến lược phát triển, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn và hàng năm, các dự án lớn của Tập đoàn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai thực hiện; Trao đổi về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và ngành Công Thương; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, kế hoạch công tác của Đảng bộ Khối trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, lãnh đạo công tác tuyên giáo, công tác đào tạo lý luận chính trị. Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên trong các đơn vị thành viên của Tập đoàn đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh được tham dự các lớp quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước do Đảng ủy Khối tổ chức; Tạo điều kiện để cán bộ chủ chốt trong các đơn vị thành viên của Tập đoàn được tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp, bồi dưỡng lý luận chính trị, đặc biệt là các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị do Đảng ủy Khối tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ba là, lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đảng ủy Khối phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ. Đảng ủy Khối hỗ trợ cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn tra cứu, thẩm định tiêu chuẩn chính trị những trường hợp cần xác minh làm rõ để giúp Đảng ủy Tập đoàn có cơ sở kết luận và quyết định những vấn đề về công tác cán bộ và kết nạp đảng viên.

vinachem

 

Theo Quy chế ký kết, quá trình phối hợp công tác được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy Khối đối với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thuộc Tập đoàn có tổ chức đảng đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại thành phố Hồ Chí Minh đối với các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn đóng trên địa bàn thành phố. Đồng chí mong muốn và đề nghị Đảng ủy Khối tiếp tục giúp đỡ các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị- kinh tế- xã hội.

 

Hồng Liên