5 loại hình tổ chức đủ điều kiện làm cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Có 5 loại hình tổ chức đủ điều kiện làm cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật, theo Nghị định 32 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59 năm 2012 của Chính phủ
Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Móng Cá
Đoàn liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Điều kiện

Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật được huy động để tham gia hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin; điều tra, khảo sát; tham gia ý kiến về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

5 loại hình tổ chức sau đây đủ điều kiện làm cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a). Hội luật gia Việt Nam

b). Liên đoàn luật sư Việt Nam và các Đoàn luật sư

c). Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

d). Các hội xã hội, nghề nghiệp

đ). Các tổ chức nghiên cứu, đào tạo

Cá nhân của các tổ chức này được huy động tham gia làm cộng tác viên phải có lĩnh vực hoạt động phù hợp với lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Cá nhân được huy động tham gia làm cộng tác viên phải am hiểu lĩnh vực cần theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo chế độ hợp đồng theo từng vụ việc cụ thể, trừ trường hợp cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Xây dựng, ban hành kế hoạch

Hằng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương mình, gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 1 để theo dõi, tổng hợp.

Ban chỉ đạo 389 Phú Yên kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế
Ban chỉ đạo 389 Phú Yên kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế

Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trước ngày 1 tháng 1 của năm kế hoạch.

Căn cứ vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành phải nêu rõ nội dung, kế hoạch làm việc của đoàn kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra.

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành được thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra chậm nhất là 7 ngày làm việc, trước ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra; giải trình những vấn đề thuộc nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành.

Phủ Lý