Bắc Kạn: Công tác xúc tiến đầu tư gắn với quy hoạch

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Kạn có 105 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 8.031 tỷ đồng, 04 dự án FĐI với tổng vốn đăng ký khoảng 10 triệu USD. Các dự án đầu tư đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách địa phương, thúc đẩy hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Là tỉnh miền núi, việc xây dựng chương trình xúc tiến và thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của  Bắc Kạn.

Cụ thể, Bắc Kạn ưu tiên công tác xúc tiến đầu tư phải quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; gắn các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các hoạt động tuyên truyền đối ngoại.

Bên cạnh đó, Bắc Kạn nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư thông qua thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, chú trọng những nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư. Hạn chế những dự án có quy mô sử dụng đất lớn, giá trị gia tăng thấp đồng thời kiên quyết không xúc tiến và thu hút những dự án sử dụng nhiều năng lượng, nguy cơ ô nhiễm môi trường, các dự án có xu hướng dịch chuyển đầu tư sang các nước thứ 3 để tránh hàng rào thuế quan; tập trung vào các ngành, lĩnh vực tỉnh có tiềm năng lợi thế, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ với việc tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp…

Ông Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bắc Kạn  cho rằng, thời gian tới, để Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Kạn đạt hiệu quả cao, hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư có vai trò hết sức quan trọng.

Theo đó, ngành Kế hoạch - Đầu từ Bắc Kạn tiếp tục liên hệ, làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp, đầu tư kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Cũng theo ông Hòa, hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư như thường xuyên tổng hợp, cập nhật các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự thủ tục đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư. Thiết kế, xây dựng mới cả về nội dung và hình thức các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư của Bắc Kạn.

Hồ Ba Bể - Bắc Kạn

Ngoài ra, việc nâng cấp, việc C sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác giới thiệu thông tin về tỉnh. Hiện, trang Thông tin xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Kạn, website của Sở Kế hoạch và Đầu tư và BQL Khu kinh tế đã được liên kết giới thiệu trên các website khác như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Miền Bắc (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cổng giao dịch điện tử tỉnh Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn điện tử, các Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại của các tỉnh thành khác…

Thời gian tới, ngành Kế hoạch – Đầu tư Bắc Kạn sẽ xây dựng, làm mới các ấn phẩm xúc tiến đầu tư theo hướng sử dụng ngôn ngữ của các đối tác định hướng để thuận tiện trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn. Ông Hòa cho biết thêm.

Mặt khác, ngành Kế hoạch – Đầu tư Bắc Kạn tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông để sử dụng và khai thác tối đa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, lợi thế đầu tư của tỉnh Bắc Kạn cũng như các cơ chế, chính sách thu hút, danh mục ưu tiên đầu tư.

 

Thanh Thái