Ban cán sự đảng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"

Với bề dày hơn 92 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển về quy mô tổ chức, “làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Cùng với sự phát triển và hội nhập sâu, rộng của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, tổ chức Công đoàn đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức với những thuận lợi và khó khăn đan xen. Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” được ban hành, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, là sự khích lệ to lớn đối với đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên cả nước; là cơ sở chính trị quan trọng để Nhà nước thể chế hóa các quan điểm của Đảng thành các quy định của pháp luật về tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ngày 05 tháng 4 năm 2022 Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch 06-KH/BCSĐ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW nhằm Quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và nội dung nêu trong Nghị quyết tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong ngành Công Thương về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động ngành Công Thương Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại, đảm bảo số lượng, chất lượng, trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngành Công Thương; trước hết là người đứng đầu gương mẫu triển khai, quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, gắn với thực hiện Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong Kế hoạch 06-KH/BCSĐ, bên cạnh Mục tiêu tổng quát Ban cán sự đảng Bộ Công Thương cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể với các tiêu chí và định lượng rõ ràng để định hướng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương và các tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam phấn đấu thực hiện: Phấn đấu 100% người lao động có đủ điều kiện được kết nạp là đoàn viên; Phấn đấu 100% trở lên đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) ngành Công Thương được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Có 100% đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà khi có hoàn cảnh khó khăn; Có 100% Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, 75% tổ trưởng, tổ phó công đoàn được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; Có 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện thành lập được Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam…

Kế hoạch 06-KH/BCSĐ đã đề ra 7 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện gồm:

Một là, tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Ba là, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn.

Sáu là, xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Bảy là, hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với Công đoàn.

Ban cán sự đảng cũng giao Công đoàn Công Thương Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng uỷ Bộ theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Công Thương kết quả thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch này.

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương