Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Sáng ngày 24/11/2020, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho gần 200 cán bộ, đảng viên thuộc Bộ Công Thương.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương dự và chỉ đạo Hội nghị. Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã mời đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương là báo cáo viên của Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Nhóm cộng tác viên; các đồng chí thủ trưởng, đồng chí thuộc cấp ủy các Cục, Vụ, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các đơn vị báo chí, truyền thông thuộc Bộ; các đồng chí cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ; các đồng chí Hiệu trưởng/Viện trưởng, Bí thư Đoàn thanh niên các cơ sở giáo dục, đào tạo, các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ.

bo truong
Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, Nghị quyết 35 quán triệt quan điểm: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên mà trước hết là người đứng đầu.

Nhằm quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW và các hướng dẫn của Trung ương về nội dung này, năm 2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương); thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo, Nhóm cộng tác viên và ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

tap huan

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đã rất tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020. Ban Chỉ đạo 35 đã mở Chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Báo Công Thương điện tử, Tạp chí Công Thương điện tử. Từ đầu năm 2020 đến nay, Ban Chỉ đạo đã đăng tải gần 40 bài viết, trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền góp phần giúp cho nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương nắm bắt, hiểu rõ các hoạt động của Bộ, những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm trong quá trình Bộ Công Thương triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban cán sự đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương đánh giá cao và tuyên dương những nỗ lực của các đơn vị trong Bộ, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị cùng tập thể cán bộ, công chức đã không ngừng nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả những chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết 35-NQ/TW. Đồng chí nhấn mạnh “Hội nghị tập huấn hôm nay là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch công tác 2020 của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương.

Với sự hỗ trợ và phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Hội nghị tập huấn sẽ trang bị kỹ năng, kiến thức cho các đồng chí về nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo xu hướng và một số giải pháp trong tình hình mới, qua đó các đồng chí liên hệ thực tiễn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, của Bộ Công Thương, ngành Công Thương để trực tiếp tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay”.

bo truong tran tuan anh

Đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị nghiêm túc, tích cực, chủ động tiếp thu nội dung các Chuyên đề được truyền đạt tại Hội nghị; trao đổi một cách thẳng thắn, cởi mở, mang tính xây dựng để Hội nghị đạt kết quả cao nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Sau Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị cần thực hiện ngay việc xây dựng các kế hoạch công tác 2021 tại đơn vị cho nhiệm vụ nêu trên; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước, qua đó giúp duy trì ổn định tình hình tư tưởng, ổn định dư luận xã hội và tăng cường niềm tin của nhân dân, các cán bộ, đảng viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động của Bộ Công Thương, ngành Công Thương.

vu trong ha
Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã trao đổi phương pháp, truyền đạt kinh nghiệm nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặt ra các vấn đề trong tình hình hiện nay, dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh trong thời gian tới, trong đó có liên hệ với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Công Thương. Qua đó đã giúp các thành viên Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký, Nhóm cộng tác viên, các cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương