Bảo đảm chính sách cho người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP

Ngày 15/02/2021, Nghị định 150/2020/NĐ-CP quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP sẽ có hiệu lực. Theo đó, chính sách cho NLĐ khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP được bảo đảm như thế nào?

1. Chính sách bán cổ phần cho NLĐ khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành CTCP

Theo khoản 1 Điều 37 Nghị định 150/2020/NĐ-CP quy định chính sách bán cổ phần cho NLĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi được bảo đảm như sau:

- Đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi bao gồm:

+ Viên chức;

+ NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

- Các đối tượng trên được mua tối đa 100 cổ phần/năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước (bao gồm toàn bộ thời gian đã làm việc tại các đơn vị/tổ chức thuộc khu vực nhà nước) với giá bán bằng 60% giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần);

- Khoản chênh lệch giữa giá bán cho viên chức, NLĐ so với mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cổ phần) được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời điểm đơn vị sự nghiệp công lập chính thức chuyển thành CTCP.

- NLĐ phải nắm giữ số cổ phần bán với giá ưu đãi trên và không được chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ thời điểm nộp tiền mua cổ phần ưu đãi.

Tổng giá trị của số cổ phần bán với giá ưu đãi cho NLĐ tính theo mệnh giá tối đa không vượt quá giá trị phần vốn nhà nước theo sổ sách kế toán tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

2. NLĐ được mua thêm cổ phần của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành CTCP

Theo khoản 2 Điều 37 Nghị định 150/2020/NĐ-CP quy định viên chức, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động của đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, thuộc đối tượng đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi cần sử dụng và có cam kết làm việc lâu dài cho CTCP trong thời hạn ít nhất là 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) sẽ được mua thêm cổ phần theo quy định sau:

Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 2.000 cổ phần cho một NLĐ.

Riêng NLĐ là các chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao được mua thêm theo mức 800 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 8.000 cổ phần cho một NLĐ. Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi căn cứ đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của mình xây dựng các tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao, thông qua tại Hội nghị NLĐ của đơn vị sự nghiệp công lập trước khi chuyển đổi thành CTCP và trình cơ quan phê duyệt phương án chuyển đổi quyết định.

- Giá bán cổ phần cho NLĐ mua thêm là giá khởi điểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phương án cổ phần hóa.

- Mỗi một NLĐ chỉ được hưởng quyền mua thêm cổ phần theo một mức xác định như trên;

- Số cổ phần NLĐ được mua thêm được xác định theo thời gian cam kết tiếp tục làm việc tối đa đến đủ tuổi nghỉ hưu đối với lao động trong điều kiện lao động bình thường theo quy định tại Bộ luật Lao động hiện hành;

- Số cổ phiếu NLĐ mua thêm được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết.

Trường hợp CTCP thực hiện thay đổi cơ cấu, công nghệ, di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn tới NLĐ phải chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, mất việc theo quy định của Bộ luật Lao động trước thời hạn đã cam kết thì số cổ phần đã được mua thêm sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Nếu NLĐ có nhu cầu bán lại cho doanh nghiệp số cổ phần này thì CTCP có trách nhiệm mua lại với giá giao dịch trên thị trường.

Trường hợp NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho CTCP toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm chuyển đổi.

Thanh Xuân