Về Phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức Quản lý thị trường gồm các ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường, Kiểm soát viên chính thị trường, Kiểm soát viên thị trường, Kiểm soát viên trung cấp thị trường.

Về đối tượng áp dụng, Thông tư này áp dụng đối với công chức  Quản lý thị trường làm việc tại Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Dự thảo quy định mã số ngạch công chức Quản lý thị trường gồm:

1. Kiểm soát viên cao cấp thị trường, mã số: 21.187

2. Kiểm soát viên chính thị trường, mã số: 21.188

3. Kiểm soát viên thị trường, mã số: 21.189

4. Kiểm soát viên trung cấp thị trường, mã số: 21.190

Về nguyên tắc xếp lương các ngạch công chức Quản lý Thị trường

- Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức Quản lý thị trường quy định tại thông tư này phải căn cứ vào vị trí việ làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn mới đảm nhận của công chức.

- Khi bổ nhiệm vào các ngạch công chức Quản lý thị trường không được kết hợp bậc lương hoặc ngạch công chức.

Về cách xếp lương các ngạch công chức quản lý thị trường

Dự thảo nêu rõ, các ngạch công chức Quản lý thị trường quy định tại Thông tư này áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường (mã số 21.187) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

b) Ngạch Kiểm soát viên chính thị trường (mã số 21.188) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

c) Ngạch Kiểm soát viên thị trường (mã số 21.189) áp dụng bảng lương công chức loại AI, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

d) Ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường (mã số 21.190) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Trường hợp công chức thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan không có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm thì áp dụng Bảng 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Việc chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính sang ngạch công chức Quản lý thị trường quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương công chức loại A0 theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, khi chuyển xếp vào ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường (mã số 21.190) thì việc xếp bậc lương trong ngạch mới được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định (sau khi trừ thời gian tập sự theo quy định của ngạch) như sau:

Tính từ bậc 2 của ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường, cứ sau thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) được xếp lên 1 bậc lương (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn). Trường hợp trong thời gian công tác có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì bị kéo dài thêm chế độ nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Sau khi chuyển xếp lương vào ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường nếu hệ số lương được xếp ở ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn hệ số lương đã hưởng ở ngạch cũ thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ.