Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Hội thảo Công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4.

chuyển đổi số Bộ công thương
Bộ Công Thương với số điểm 0,4516 xếp thứ 6/18 Bộ, ngành có cung cấp dịch vụ công

Đây là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các B ộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Và đây cũng là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai khảo sát, thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đối số qua hình thực trực tuyến tại đại chỉ https://dti.gov.vn.

Đối tượng đánh giá của báo cáo, tập trung vào hai khối: Khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó khối bộ được chia là 2 nhóm: Bộ có cung cấp dịch vụ công và Bộ không cung cấp dịch vụ công.

Kết quả DTI 2020 cấp tỉnh đánh giá, đo lường mức độ chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 03 trụ cột Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trong khi đó DTI 2020 cấp bộ không đánh giá riêng theo các trụ cột như cấp tỉnh mà đánh giá chung. DTI 2020 cấp tỉnh trung bình là 0,3026; DTI 2020 của các bộ cung cấp DVC trung bình là 0,3982 và DTI 2020 của các bộ không cung cấp DVC trung bình là 0,2342.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong năm 2020, việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngày càng thuận tiện. Đến nay, 12/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, 50/92 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Chương trình, Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025.

Theo báo cáo DTI 2020, ở nhóm 18 bộ, ngành cung cấp dịch vụ công, trong đó đơn vị đạt giá trị DTI 0,4944là cơ quan dẫn đầu. Còn trong 7 bộ, ngành không có dịch vụ công, đơn vị xếp vị trí thứ nhất với giá trị DTI là 0,2995.

Đáng chú ý, ở cấp tỉnh, kết quả xếp hạng DTI 2020 cho thấy, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về mức độ chuyển đổi số năm 2020, với giá trị đạt được là 0,4874. Đây cũng là địa phương xếp hạng nhất ở cả 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 tỉnh, thành phố lần lượt là Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP HCM, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Kiên Giang và Bắc Giang.

Báo cáo DTI năm 2020 được tổng hợp từ 4 nguồn thu thập: Số liệu báo cáo chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2020; số liệu điều tra xã hội của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức; số liệu đánh giá của các chuyên gia về chuyển đổi số, công nghệ thông tin; số liệu đánh giá trên không gian mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông giám sát.

Kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam năm 2020, đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, tỉnh, thành phố để có giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới.