Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 10 tháng 04 năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công Thương đã tiến hành tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch là Liên doanh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex (PEC) và Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, xây dựng Petrolimex (PTCC).

Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, Bộ Công Thương đã chỉ đạo, phối hợp đơn vị tư vấn gửi văn bản và tổ chức hội thảo lấy ý kiến các Sở Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan và tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo Quy hoạch.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và Điều 30 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch về việc lấy ý kiến đối với Quy hoạch ngành quốc gia, để có cơ sở trình Hội đồng thẩm định xem xét tiến hành công tác thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, Bộ Công Thương đề nghị quý Cơ quan nghiên cứu, cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Báo cáo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia để Bộ Công Thương tổng hợp, hoàn thiện (Dự thảo Báo cáo kèm theo).

Dự thảo Báo cáo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương theo quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017. Chi tiết, xem tại đây.

Văn bản góp ý đề nghị gửi trước ngày 05 tháng 02 năm 2022 về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch), 54 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.