Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính trong điều hành xuất khẩu gạo

Ngày hôm nay 22/4, Bộ Công Thương có công văn số 2824 trao đổi với Bộ Tài chính để phối hợp thực hiện Thông báo số 163 nêu kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về điều hành xuất khẩu gạo.
Thông báo 163 cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo 100.000 tấn
Thông báo 163 cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo 100.000 tấn

Tạm ứng hạn ngạch 100.000 tấn

Ngày 21/4, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 163/TB-VPCP nêu kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc xuất khẩu gạo.

Tại Thông báo 163 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

Cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo 100.000 tấn để xử lý cho các doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa đăng ký tờ khai hải quan được xác nhận bởi doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh cảng, cơ quan Hải quan. Giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để triển khai thực hiện.

Đối với các doanh nghiệp đã được mở tờ khai hải quan xuất khẩu gạo (trong phạm vi 400.000 tấn), Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, thực hiện rà soát, kiểm tra để phát hiện doanh nghiệp khai khống không có hàng (đăng hạn ngạch nhưng chưa có gạo); trên cơ sở đó xử lý cho phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của pháp luật.

Đồng ý với đề xuất của các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính cho phép xuất khẩu gạo nếp (bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp) trong tháng 4/2020 theo nhu cầu thị trường, không chịu sự điều chỉnh của cơ chế điều hành xuất khẩu gạo tại văn bản số 2827.

Phối hợp điều hành xuất khẩu gạo

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, ngày 22/4, Bộ Công Thương đã có công văn số 2824 trao đổi với Bộ Tài chính để phối hợp thực hiện Thông báo số 163, với 4 nội dung như sau:

Số lượng gạo nếp đã mở tờ khai hải quan xuất khẩu trong tháng 4, kể cả số lượng đã thực xuất, được cộng trở lại số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4.
Số lượng gạo nếp đã mở tờ khai hải quan xuất khẩu trong tháng 4, kể cả số lượng đã thực xuất, được cộng trở lại số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4

1. Việc xuất khẩu nếp (bao gồm: thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp) trong tháng 4 năm 2020 được thực hiện theo nhu cầu thị trường, không chịu sự điều chỉnh của cơ chế điều hành xuất khẩu gạo tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Số lượng gạo nếp đã mở tờ khai hải quan xuất khẩu trong tháng 4, kể cả số lượng đã thực xuất, được cộng trở lại số lượng gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4.

2. Bộ Tài chính phối hợp chỉ đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu cơ quan Hải quan tại các cửa khẩu quốc tế thống kê 2 nội dung.

Một là thống kê số lượng gạo của các thương nhân hiện đang ở cảng/cửa khẩu nhưng chưa đăng ký được tờ khai hải quan xuất khẩu theo phương thức điều hành xuất khẩu gạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH (cụ thể theo tên thương nhân, lượng gạo tồn tại cảng, ngày đưa hàng vào cảng/bãi…);

Hai là thống kê số lượng gạo của các thương nhân đã mở tờ khai hải quan xuất khẩu nhưng có dấu hiệu khai khống để giữ chỗ (thí dụ như không có số container và/hoặc số seal và/hoặc tên tàu và cho tới nay chưa thực hiện tờ khai hải quan xuất khẩu đã được đăng ký).

3. Trên cơ sở thống kê số lượng gạo còn tồn đọng tại các cảng, số lượng tờ khai có biểu hiện khai khống mà Tổng cục Hải quan báo cáo, Bộ Tài chính cho ý kiến gấp về phương án điều phối hạn ngạch và sử dụng 100.000 tấn gạo được tạm ứng trước theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng để xử lý cho các thương nhân có gạo đưa vào cảng trước ngày 24 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa đăng ký được tờ khai hải quan xuất khẩu được xác nhận bởi doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh cảng, cơ quan hải quan để 2 Bộ cùng phối hợp xem xét, quyết định phương án xử lý trên cơ sở bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, dễ thực hiện, dễ giám sát.

4. Bộ Tài chính phối hợp chỉ đạo Tổng cục Hải quan định kỳ cung cấp cho Bộ Công Thương số liệu xuất khẩu gạo như Bộ Công Thương đã đề nghị tại công văn số 2683/BCT-XNK ngày 15 tháng 4 năm 2020

Vĩnh Bảo