Bộ Công Thương tiếp tục bãi bỏ một loạt văn bản quy phạm pháp luật

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực như: Quản lý thị trường, Công Thương địa phương, Xúc tiến thương mại, lĩnh vực Kinh doanh khí, lĩnh vực Sở giao dịch hàng hóa...

Ngày 19/9/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BCT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật ở một số lĩnh vực như: Quản lý thị trường, Công Thương địa phương, Xúc tiến thương mại, lĩnh vực Kinh doanh khí, lĩnh vực sở giao dịch hàng hóa, lĩnh vực Xuất nhập khẩu.... Cụ thể:

Lĩnh vực quản lý thị trường

Trong lĩnh vực Quản lý thị trường, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bãi bỏ 3 Quyết định và 2 Thông tư liên quan đến lĩnh vực này, cụ thể:

Bãi bỏ Quyết định số 1070QĐ/TM-QLTT ngày 15/9/1999 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Sổ nhật ký theo dõi hoạt động kiểm tra kiểm soát của lực lượng Quản lý thị trường;

Bãi bỏ Quyết định số 441/2002/QĐ-BTM ngày 16/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy định về sử dụng cờ hiệu Quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới;

Bãi bỏ Quyết định số 50/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường;

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp tục bãi bỏ một loạt quy phạm pháp luật
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bãi bỏ 3 Quyết định và 2 Thông tư liên quan đến lĩnh vực Quản lý thị trường

Đồng thời, Bộ trưởng cũng bãi bỏ Thông tư số 34/2014/TT-BCT ngày 15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về công tác phối hợp giữ cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính;

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường ở địa phương.

Lĩnh vực Công Thương địa phương

Bãi bỏ Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của liên Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Bãi bỏ Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung điều 10 Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp tục bãi bỏ một loạt quy phạm pháp luật

Trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 6/7/2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Lĩnh vực điện lực

Ở lĩnh vực này, Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Quyết định số 2/2007/QĐ-BCN ngày 9/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành yêu cầu kỹ thuật trang thiết bị đo đếm điện năng đối với các nhà máy điện.

Lĩnh vực sở giao dịch hàng hóa

Đối với lĩnh vực sở giao dịch hàng hóa, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bãi bỏ Thông tư số 3/2009/TT-BCT ngày 10/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Lĩnh vực kinh doanh khí

Tại lĩnh vực này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ban hành bãi bỏ 2 Thông tư. Cụ thể, bãi bỏ Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thươn ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.Và bãi bỏ Thông tư số 3/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bãi bỏ 2 Thông tư liên tịch ở lĩnh vực xuất nhập khẩu. Cụ thể,

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 3/2006/TTL-BTM-BGTVT-BTC ngày 31/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ;

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng).

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh ô tô, xe máy

Bãi bỏ quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy;

Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô;

Bãi bỏ Thông tư số 12/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy.

Lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Bãi bỏ Thông tư số 01/2008/TT-BCT ngày 19/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố sản phẩm phù hợp quy chuẩn, kiểm tra nhà nước và quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp.

Bãi bỏ Quyết định 36/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai;

Bãi bỏ Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN ngày 16/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển dầu khí mỏ hóa lỏng bằng bồn chứa;

Bãi bỏ Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.

Lĩnh vực an toàn thực phẩm

Bãi bỏ Thông tư 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu

Bãi bỏ Thông tư 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 về sản xuất, kinh doanh rượu.

 

Hạ Vũ