Bổ sung dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực

Các dự án điện gió có tiềm năng khai thác sẽ được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực. Nội dung này vừa được Bộ Công thương hướng dẫn vào đầu tháng 1/2019.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Theo đó, dự án điện gió có tiềm năng khai thác chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực được phép nghiên cứu phát triển và phải thực hiện công tác lập, thẩm định, trình bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực.

Hồ sơ bổ sung gồm có: 

- Đề án quy hoạch; 

- Văn bản của UBND tỉnh về vị trí quy hoạch địa điểm và diện tích sử dụng đất phù với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; ý kiến của cơ quan về sử dụng tài nguyên và khu vực biển của dự án đề xuất (nếu dự án trên biển);

- Ý kiến của Tổng công ty điện lực miền hoặc Tổng công ty truyền tải điện nếu đấu nối vào hệ thống điện phân phối hoặc truyền tải và của EVN về khả năng hấp thụ của hệ thống lưới điện và Hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch.

Ngoài ra, không còn yêu cầu giấy chứng nhận đầu tư trong điều kiện khởi công và thi công xây dựng công trình dự án điện gió. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2019.

Các Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương về quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư số 06/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Công Thương về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió hết hiệu lực từ ngày hiệu lực của Thông tư này.

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Chủ đầu tư dự án điện gió;

b) Đơn vị quản lý và vận hành các công trình điện gió;

c) Bên mua điện;

d) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thanh Xuân