Bổ sung quy định mới về giám định tư pháp ngành Công Thương

Để triển khai thi hành một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả pháp luật về giám định tư pháp, việc xây dựng và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương là hết sức cần thiết.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 01/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực Công Thương. Thông tư 01 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2021.

Ngày 10/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. Trong đó, có nhiều quy định thay đổi về: Hồ sơ bổ nhiệm giám định viên tư pháp; Việc cấp thẻ giám định viên tư pháp; Thẩm quyền, trình tự, thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp…

Do vậy, để triển khai thi hành một cách đồng bộ, toàn diện và hiệu quả pháp luật về giám định tư pháp, việc xây dựng và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương là hết sức cần thiết.

Cụ thể, Thông tư số 01 bổ sung quy định về “Phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương”. Theo đó, giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương gồm giám định tư pháp về các vấn đề chuyên môn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: 1. Năng lượng; 2. Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; 3. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ; 4. An toàn kỹ thuật công nghiệp; 5. An toàn thực phẩm; 6. Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; 7. Thương mại điện tử; 8. Quản lý thị trường; 9. Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 10. Xúc tiến thương mại; 11. Các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Về việc cấp mới, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp, Thông tư nêu rõ: Việc cấp mới, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp được thực hiện đồng thời với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

Mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định của Thông tư số 11/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

Thời hạn giám định tư pháp: Tối đa 09 ngày đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định quy định tại khoản 5 Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; tối đa một tháng đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định quy định tại khoản 6 Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015… 

TH