Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu rà soát danh sách doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên cả nước

Theo Bộ Công Thương, yêu cầu này nhằm tiếp tục chủ động các biện pháp ứng phó, phòng chống hiệu quả dịch bệnh cũng như để phục vụ công tác chỉ đạo điều tiết sản xuất, bảo đảm cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trong mọi tình huống theo chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 15/3/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có công văn khẩn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp – thương mại, đề nghị rà soát, báo cáo danh sách doanh nghiệp và kinh doanh thương mại trên địa bàn quản lý.

Theo đó, để tiếp tục chủ động các biện pháp ứng phó, phòng chống hiệu quả dịch bệnh cũng như để phục vụ công tác chỉ đạo điều tiết sản xuất, bảo đảm cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trong mọi tình huống theo chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh/thành phố rà soát, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại (bao gồm cả trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại nội địa) trên địa bàn.

Trong đó, yêu cầu các thông tin cụ thể gồm:

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh (các lĩnh vực thực tế đang có hoạt động);

- Tên, số điện thoại của lãnh đạo điều hành doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh (người sẽ chịu trách nhiệm trực và đầu mối liên lạc để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch);

- Số lượng cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Thông tin ghi chú khác (nếu có).

Đối với Chủ tịch các Hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại, Bộ Công Thương yêu cầu chỉ đạo đơn vị chức năng của Hiệp hội rà soát, tổng hợp danh sách về các doanh nghiệp, đơn vị Thành viên của Hiệp hội với thông tin cụ thể như sau:

- Tên, địa chỉ của doanh nghiệp/đơn vị thành viên;

- Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh (các lĩnh vực thực tế đang có hoạt động).

- Tên, số điện thoại của lãnh đạo điều hành doanh nghiệp/đơn vị thành viên (người sẽ chịu trách nhiệm trực và đầu mối liên lạc để phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch);

- Số lượng cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp/đơn vị thành viên;

- Thông tin ghi chú khác (nếu có).

Các thông tin nêu trên đề nghị gửi về Bộ Công Thương theo mẫu biểu tại Phụ lục kèm theo (đồng thời gửi về địa chỉ hộp thư điện tử thudva@moit.gov.vn; thudh@moit.gov.vn) trong ngày 17 tháng 3 năm 2020.

Thy Thảo