Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý - tháng

Để giúp người nộp thuế biết thêm về chính sách thuế, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn chi tiết về chính sách thuế thu nhập cá nhân cho kỳ quyết toán thuế năm 2020.

Quyết toán thuế TNCN năm 2020 thực hiện theo các quy định tại Luật thuế TNCN, Thông tư số 111, Thông tư số 92, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp người nộp thuế có vướng mắc, bạn có thể liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được hỗ trợ hoặc sử dụng hình thức hỗ trợ trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc Cục Thuế.

Kê khai thuế TNCN như thế nào?

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/0/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN, việc kê khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế TNCN. Qui định như sau:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải khai thuế.

Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên thì thực kiện khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế GTGT theo quý.

Làm thế nào để người nộp thuế có thể nộp được thuế Thu nhập cá nhân qua ngân hàng hay kho bạc Nhà nước?

Khi nộp thuế, người nộp thuế cần lưu ý phải ghi đúng các thông tin về tài khoản Kho bạc Nhà nước, Chương, Tiểu mục thuế để đảm bảo số thuế được nộp đến đúng cơ quan thuế quyết toán. Theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính thì Tiểu mục thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là 1001; Mã Chương cấp quản lý đối với cá nhân là Chương 557 nếu cơ quan nộp hồ sơ quyết toán là Cục Thuế hoặc Chương 757 nếu cơ quan nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế.

Cá nhân có thể tra cứu trực tiếp trên trang web của từng cơ quan thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế hoặc liên hệ với cơ quan thuế đó để được hỗ trợ cung cấp thông tin tài khoản của Kho bạc đồng cấp và danh sách các ngân hàng thương mại có phối hợp thu với cơ quan thuế. Cá nhân tra cứu hướng dẫn nộp thuế điện tử tại trang web của từng ngân hàng để thực hiện nộp thuế điện tử một cách dễ dàng.

- Mức giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN năm 2020 sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2020,với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/người/tháng. 

- Khi quyết toán mà có phát sinh số thuế phải nộp thêm từ 50.000đ trở xuống thì không phải quyết toán và không phải nộp số thuế thiếu này. 

- Đối với cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế kéo dài đến 30/4/2021 (chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tư kể từ ngày kết thúc năm dương lịch). Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán đã được kéo dài thêm 1 tháng so với quy định trước đây nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. 

- Người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì thực hiện khai và nộp thuế trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế (không phải nộp hồ sơ giấy).

Đây là một tiện ích mà cơ quan thuế cung cấp cho người nộp thuế từ kỳ QTT TNCN năm 2020 nhằm mục đích cắt giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN như những năm trước đây.

Hơn nữa, đối với cá nhân khi có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế sẽ rất thuận lợi, tiện ích trong các giao dịch như: nộp lệ phí trước bạ, nộp tiền thuế TNCN cho thuê nhà, hộ kinh doanh cá thể… chứ không chỉ là để phục vụ cho trường hợp QTT. 

Phương Anh