Chinh sách khuyến khích đầu tư

 

Một số nội dung chủ yếu của chính sách khuyến khích đầu tư:

I. Chính sách về đất đai:

Căn cứ vào Luật đất dai và quy định phân cấp đất đai của Chính phủ, Tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có như cầu mặt bằng được thuê đất theo điều kiện cụ thể của địa phương đảm bảo phù hợp với mọi quy hoạch chung của tỉnh.

1. Miễn giảm tiền thuê đất:

Các dự án đầu tư nước ngoài tại Thái Bình; các dự án đầu tư nằm trong danh mục Nghi định 35/2002/NĐ -CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ và các dự án sử dụng từ 50 lao động trở lên theo luật khuyến khích đầu tư trong nước, được miễn 7 năm và giảm 50% tiền thuê đất trong 15 năm tiếp theo kể từ khi ký hợp đồng thuê đất. Nếu xây dựng nhà chung cư cao tầng, trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng từ 7 tầng trở lên (không kể tầng hầm) đối với đất ngoài khu vực thị xã Thái Bình và 11 tầng trở lên đối với đất nội thị xã thì được miễn tiền thuê đất đối với diện tích xây dựng trong thời gian thuê đất.

Nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư tại Thái Bình nếu vận động thêm nhà đầu tư mới về đầu tư tại Thái Bình mà dự án mới có hiệu quả kinh tế cao thì ngoài thời gian được ưu đãi trên sẽ được giảm 30% tiền thuê đất trong thời gian còn lại của dự án.

2. Giá thuê đất và thời hạn thuê đất:

a. Giá thuê đất

* Đất nội thị xã, thị trấn: 0,18 USD/m2/năm. Riêng các dự án sản xuất ché biến sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đơn giá thuê đất bằng 50% mức quy định trên

* Đất không phải đô thị:

- Đất khu dân cư, đất chuyên dùng: 0,03 USD/m2/năm.

- Đất không phải là khu dân cư, không phải đất chuyên dùng: 50 – 150 USD/ha/năm.

Các dự án sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đơn giá thuê đất bằng 50% mức quy định trên.

- Đất tại các KCN, cụm công nghiệp ven quốc lộ và các làng nghề.

+ Giá thuê đất trong các KCN Phúc Khánh, Nguyễn Đức Cảnh, Tiền Phong là 0,13 USD/m2/năm; KCN Tiền Hải là 0,18 USDn/m2/năm; Khu Kinh tế Diêm Điền là 0,1 USD/m2/năm.

+ Đất tại các cụm công nghiệp ven quốc lộ 10, 39A, 39B (ngoài nội thị xã, thị trấn giá thuê đất là 0,1 USD/m2/năm).

+ Đất tại các làng nghề: 0,06 USD/m2/năm.

- Đất bãi bồi ven biển, ven sông:

+ Diện tích mặt nước thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản được đầu tư thâm canh cao, có thu hoạch ổn định: 16.000 đồng/m2

+ Diện tích mặt nước thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nhưng không thuận lợi cho việc đầu tư thâm canh, có thu hoạch ổn định: 12.000 đồng/m2

+ Diện tích mặt nước có thể nuôi trồng thủy sản nhưng thu hoạch không ổn định: 8.000 đồng/m2

- Mặt nước bãi biển: + Mặt nước sông, hồ: 75 – 260 USD/ha/năm; + Mặt biển: 150 – 300 USD/ha/năm.

- Đơn giá tho thuê 1m2 bằng mức giá 1m2 của từng loại đất quy định như trên nhân với 0,5%.

b. Thời hạn thuê đất: Theo yêu cầu của dự án, thời hạn cho thuê đất đến 49 năm.

II. Chính sách về hỗ trợ mặt bằng:

1. Tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, đường giao thông đến chân hàng rào 2 KCN Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh.

2. Các công ty đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 2 KCN Nguyễn Đức Cảnh và Phúc Khánh được hỗ trợ 50% tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và san lấp.

3. Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh tại KCN Nguyễn Đức Cảnh và Phúc Khánh trong năm 2003 được hỗ trợ 100% tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và san lấp diện tích được thuê. Nếu doanh nghiệp tự bỏ vốn để giải phóng mặt bằng và lấp trũng thì công ty đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có trách nhiệm thanh toán 50%, ngân sách tỉnh thanh toán 505.

4. Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp (nằm trong đất quy hoạch phát triển công nghiệp ở 7 huyện, trừ KCN sử dụng khí mỏ Tiền Hải) sử dụng từ 50 lao động trở lên trong năm 2003 được hỗ trợ 50% tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

III. Chính sách về thuế

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án nằm trong danh mục A Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ, các Dự án sử dụng từ 50 lao động trở lên theo luật khuyến khích đầu tư trong nước, các dự án đầu tư vào địa bàn huyện Thái Thụy được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%.

- Các dự án đầu tư trong các năm từ 2003 – 2005 bao gồm: Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án nằm trong danh mục A Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ, các Dự án sử dụng từ 20 lao động trở lên trên địa bàn huyện Thái Thụy được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 8 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

2. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài áp dụng mức 3% cho các nhà đầu tư nước ngoài.

IV. Chính sách về lao động và đào tạo:

- Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (100 lao động trở lên). Trước mắt các dự án trong giai đoạn 2003 – 2005 và thuộc diện ưu đãi đầu tư sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo 1 lần từ 350 – 700 nghìn đồng/lao động (đối với người có hộ khẩu Thái Bình).

- Đối với người có đất giao lại cho tỉnh lập KCN hoặc giao cho doanh nghiệp được hỗ trợ thêm 3.000 đ/m2 để chuyển lao động sang làm ngành nghề khác.

- Hàng năm ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban Nhân dân huyện, thị xã trích phần kinh phí hỗ trợ cho việc đào tạo, truyền nghề cho các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kinh phí này lấy từ vốn khuyến công của tỉnh, kinh phí sự nghiệp công nghiệp của các huyện, thị xã.

V. Chính sách về khuyến công, khuyến thương:

Nguồn vốn khuyến công hàng năm do ngân sách tỉnh cấp để hỗ trợ lập dự án, hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới, hỗ trợ chi phí cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.

- Cá nhân, tổ chức nhập được nghề mới về tỉnh sử dụng từ 100 – 150 lao động được tỉnh tặng bằng khen và thưởng 3 triệu đồng; có quy mô 150 lao động trở lên, có giá trị kinh tế cao được tỉnh tặng bằng khen và thưởng 5 triệu đồng; phát triển một làng nghề mới đủ tiêu chuẩn, ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận, được thưởng 30 triệu đồng.

- Vốn khuyến thương do ngân sách tỉnh cấp, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu thị trường phục vụ phát triển thương mại dịch vụ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ triển lãm, quảng cáo.

VI. Chính sách về vốn

Các chủ đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Thái Bình được xét vay vốn tín dụng ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi xuất sau đầy tư, bảo lãnh vay theo các quy định của Nhà nước cho các dự án đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh tế) và các dự án theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

VII. Thực hiện cơ chế “một cửa, một đầu mối” trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp xúc với các nhà đầu tư, cung cấp thông tin, giới thiệu địa điểm đầu tư trong quy hoạch, tìm hiêu nguyện vọng đầu tư, lập các văn bản xác nhận dự án đầu tư, báo cáo ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định và hướng dẫn các nhà đầu tư làm các thủ tục tiếp theo đó triển khai dự án đầu tư.

- Đối với các dự án đầu tư nước ngoài: Sau khi nhận hồ sơ dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu thấy cần thiết). Thời hạn cấp phép tối đa là 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với các dự án đầu tư trong nước: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, hồ sơ đăng ký ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp, là cơ quan thẩm định các dự án đầu tư, kiến nghị giải quyết các nhu cầu của nhà đầu tư về mặt bằng, về hỗ trợ vốn trình ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Việc giải quyết tất cả các thủ tục này, nhà đầu tư được phục vụ tận tình chu đáo trong thời gian ngắn nhất.  

  • Tags: