Chú trọng vào đến các dự án sản xuất hàng công nghiệp lớn phục xuất khẩu

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2020, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) triển khai một số mặt hoạt động trong năm 2021, trong đó rà soát các dự án sản xuất, đặc biệt là các dự án sản xuất hàng công nghiệp lớn phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, tạo năng lực cho phát triển sản xuất, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu.

Cụ thể, Cục Công nghiệp tiếp tục xây dựng các Đề án, nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao tại Quyết định số 2903/QĐ-BCT ngày 16 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành “Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018- 2020, xét đến năm 2025”.

Bên cạnh đó, triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho 2 trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam;

Xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc với một số địa phương đặc biệt các địa phương có lợi thế phát triển công nghiệp để hướng dẫn triển khai các chính sách phát triển công nghiệp;

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021;

Khẩn trương và tích cực tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty trong lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các ngành công nghiệp trọng điểm quốc gia thông qua quá trình đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng công tác cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp như: VEAM; MIE; Sabeco; Habeco; Đẩy nhanh tiến độ xử lý dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam cùng với việc cổ phần hóa Tổng Công ty Giấy Việt Nam;

Tập trung rà soát các dự án sản xuất, đặc biệt là các dự án sản xuất hàng công nghiệp lớn phục vụ cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn để sớm đưa các dự án vào vận hành, tạo năng lực cho phát triển sản xuất, tạo nguồn hàng cho xuất khẩu.

Phối hợp với các đơn vị phụ trách thị trường khu vực và các thương vụ tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối và đẩy mạnh chuỗi sản xuất toàn cầu, khai thác tốt các FTA;

Phối hợp với các đơn vị liên quan ứng phó một cách chủ động, có hiệu quả với các xu thế bảo hộ và hàng rào kỹ thuật ở thị trường nội địa và các thị trường trên thế giới;

Đẩy mạnh kế hoạch cải cách hành chính, trong đó tập trung rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết hoặc phân cấp các thủ tục hành chính cho địa phương nếu có thể, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng hệ thống quản lý công nghệ thông tin.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện công tác xây dựng thể chế, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách phù hợp với các cam kết quốc tế và thực tiễn kinh tế Việt Nam để phát triển các ngành công nghiệp, chú trọng vào các ngành ưu tiên phát triển theo định hướng của Đảng và Chính phủ.

Cụ thể là:

- Báo cáo Ban cán sự Đảng về sự cần thiết và xây dựng Kế hoạch chi tiết và triển khai xây dựng Luật Công nghiệp;

- Hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

- Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sả xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

- Hoàn thiện Nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan;

- Tiếp tục kiến nghị sửa đổi áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống theo hướng không đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phần giá trị tạo ra trong nước nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh của ô tô trong nước so với ô tô nhập khẩu;

- Hoàn thành việc xây dựng, thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản;

- Hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Giấy Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2021;

- Xây dựng và hoàn thiện Chiến lược phát triển ngành dệt may Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2021;

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh thuốc lá để Chính phủ ban hành năm 2021 và xây dựng Thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định này.

Vỹ Dạ