Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Hơn 150 đoàn viên tham gia nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ

Sáng 30/6/2020, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020 cho cán bộ công đoàn các cấp nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về tổ chức của các công đoàn trực thuộc.

Hội nghị nằm trong Chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch số 303/KH-CĐDK ngày 16/6/2020 của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) về việc tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp nhằm mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về tổ chức của các công đoàn trực thuộc. Hội nghị thu hút sự tham gia của hơn 150 đại biểu là các cán bộ công đoàn khu vực phía Bắc.

công đoàn dầu khí việt nam
Phó Chủ tịch CĐ DKVN Vũ Anh Tuấn cho biết, Hội nghị tập huấn giúp cán bộ công đoàn thống nhất nhận thức, thống nhất các nguyên tắc, tổ chức Công đoàn Việt Nam và công đoàn các cấp, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ...

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch CĐ DKVN Vũ Anh Tuấn cho biết, quá trình đổi mới đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, hoàn thiện và tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị. Điều này đòi hỏi các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới tổ chức hoạt động, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của mình; đổi mới tổ chức, để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Hội nghị tập huấn giúp cán bộ công đoàn thống nhất nhận thức, thống nhất các nguyên tắc, tổ chức Công đoàn Việt Nam và công đoàn các cấp, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi, nghiên cứu các nội dung còn vướng mắc với mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động ở các cấp công đoàn trong toàn hệ thống CĐ DKVN”, Phó Chủ tịch Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chia sẻ trong buổi tập huấn, PGS.TS Hoàng Thanh Xuân - Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học Đại học Công đoàn đã giới thiệu các điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), giải đáp các ý kiến liên quan đến công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức công đoàn.

Cũng theo PGS.TS Hoàng Thanh Xuân, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII sửa đổi, bổ sung quyền hạn và nhiệm vụ của đoàn viên, của cán bộ công đoàn, của công đoàn cơ sở, của công đoàn ngành trung ương; nguyên tắc tổ chức, hoạt động công đoàn; nguyên tắc, hình thức bầu cử; điều kiện thành lập công đoàn cơ sở/nghiệp đoàn cơ sở…

Bên cạnh đó,Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cũng bổ sung thêm 2 nhiệm vụ của cán bộ công đoàn.

Thứ nhất, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy của đơn vị; tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ hai, nêu gương về mọi mặt đối với đoàn viên và người lao động; tích cực bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

công đoàn dầu khí việt nam
 PGS.TS Hoàng Thanh Xuân giới thiệu các điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), giải đáp các ý kiến liên quan đến công tác tổ chức, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức công đoàn

Đặc biệt, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tăng quyền giám sát và nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp. Cụ thể:

Thứ nhất, giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước;

Thứ hai, tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn được xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn khi có vi phạm theo thẩm quyền quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.

Cùng chia sẻ tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức - Văn phòng CĐ DKVN đã phổ biến các văn bản quan trọng đến các đại biểu là cán bộ công đoàn như: Hướng dẫn số 823/HD-CĐDK ngày 18/12/2019 về việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra; Hướng dẫn số 272/HD-CĐDK ngày 1/6/2020 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn trực thuộc CĐ DKVN.

công đoàn dầu khí việt nam
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2020 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức thu hút hơn 150 đại biểu là các cán bộ công đoàn khu vực phía Bắc tham gia

Hiện nay, CĐ DKVN có 9 công đoàn cấp trên cơ sở và 24 công đoàn cơ sở trực thuộc với 54.901 đoàn viên. Trong đó, có 93 cán bộ công đoàn chuyên trách, 34 ủy viên Ban chấp hành CĐ DKVN, 174 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cấp trên cơ sở, 1.160 ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và 2.522 tổ trưởng tổ công đoàn.

Đội ngũ cán bộ công đoàn Dầu khí đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, sự năng động và sáng tạo; kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn; đóng vai trò then chốt thúc đẩy phong trào công nhân lao động, hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 

Thu Hoài