Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội: Khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2019-2020, Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 20225.

Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2015-2020; chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cục QLTT Hà Nội được thành lập trên cơ sở Quyết định số 34 ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLTT; Quyết định số 3668 ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục QLTT Hà Nội trực thuộc Tổng cục QLTT.

Cục QLTT Hà Nội gồm 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 30 Đội QLTT (so với Chi cục QLTT Hà Nội trước kia giảm 3 đầu mối đơn vị trực thuộc.

Ngày 1/2/2019, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 6010 ngày 26/01/2019 thành lập Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội và các Chi bộ trực thuộc trên cơ sở hợp nhất Chi bộ văn phòng Chi cục QLTT Hà Nội trước đây, Chi bộ Đội QLTT số 1, 14, 17 trực thuộc Sở Công Thương Hà Nội và 6 chi bộ Đội QLTT huyện Mỹ Đức, Ứng hòa; Mê Linh, Sóc Sơn; Đan Phương, Phúc Thọ trực thuộc các huyện tại địa phương.

Mặc dù mới được thành lập, Đảng ủy Cục QLTT Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều thuận lợi, do đó, Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT.

Song song đó, Đảng ủy Cục QLTT Hà Nội và đảng viên toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đều là những cá nhân có năng lực, kinh nghiệm và ý thức trách nhiệm trong triển khai, thực hiện; các nội dung chương trình hoạt động đều được xây dựng cụ thể; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm từng thời kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.

đảng bộ cục QLTT Hà Nội
Trong nhiệm kỳ 2019-2020, Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực

Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, Bộ Công Thương, Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội đã đoàn kết, thống nhất, quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Chương trình công tác Đảng ủy Cục QLTT Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2020, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ 2019-2020, Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên đến các Chi bộ trực thuộc và đảng viên toàn Đảng bộ. Từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương của người đảng viên trong thực thi công vụ; nâng cao tinh thần, đạo đức nghề nghiệp...

Tại Đại hội, Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát với thực tiễn, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội tiếp tục bám sát Nghị quyết của các cấp lãnh đạo, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm; xây dựng các chương trình, kế hoạch, chuyên đề cụ thể, phù hợp nhiệm vụ của từng Phòng, Đội nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội
Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu được 11 đồng chí đảng viên vào Ban chấp hành Đảng ủy Cục nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cũng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cục xác định tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu của công nghệ 4.0

Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể. Tạo mọi điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát, hướng về cơ sở. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua; chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua.

Hướng với mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội phấn đấu 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm, chuyên đề; 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội và đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cam kết thực hiện theo chủ đề hàng năm.

Mặt khác, tập trung mục tiêu nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên.

Và, hàng năm, 100% Cấp ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT Hà Nội và lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng, Đội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; 100% tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Ban chấp hành Đảng ủy Cục QLTT HN
Các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng Bộ Cục QLTT Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã xem xét lựa chọn và bầu được 11 đồng chí đảng viên tiêu biểu, ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân tốt vào Ban chấp hành Đảng ủy Cục nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng ủy Cục đã bầu 3 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, 5 đồng chí trong Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy.

Đồng chí Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục QLTT làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Cục trưởng làm Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Phó Cục trưởng, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Cục.

Đại hội đã cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 bằng việc thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết điều đó đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, khắc phục mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

 

Phương Thúy