Đảng bộ Thuốc lá Thăng Long huy động tổng lực, triển khai thắng lợi mọi hoạt động

Nhiệm kỳ 2015-2020, đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty thuốc lá Thăng Long. Đảng bộ Công ty thuốc lá Thăng Long đã giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, linh hoạt nhiều giải pháp, góp phần quan trọng giúp Công ty hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, Công ty đã hoàn thành dự án đầu tư di dời, xây dựng nhà máy với cơ sở vật chất và các thiết bị hiện đại đưa vào hoạt động; tập thể CBCNV ổn định về tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy.

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ

Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba). Đảng bộ có 18 chi bộ trực thuộc, với tổng số 296 đảng viên, chiếm tỷ lệ 21% trong tổng số CBCNV. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, sự hỗ trợ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước và các bộ, ban ngành Trung ương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Phát huy sức mạnh truyền thống từ nhiều thập kỷ qua, Đảng bộ đã huy động tổng lực sức chiến đấu của từng đảng viên, Chi bộ, để lãnh đạo quần chúng và người lao động triển khai thắng lợi mọi hoạt động và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công ty được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh tăng năng lực sản xuất nội địa thêm 350 triệu bao; Tổng công ty phê duyệt điều chỉnh tăng vốn điều lệ, đồng ý cho Công ty thành lập Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh… đã tạo điều kiện quan trọng để Công ty gia tăng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo lập vị thế mới trong ngành thuốc lá.

Đối với công tác lãnh đạo, các chương trình sinh hoạt chuyên đề giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được định hướng và tổ chức có hiệu quả là nét nổi bật trong chỉ đạo và hoạt động của Đảng bộ và các Chi bộ, gắn với công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCNV, giải quyết kịp thời, những phát sinh về tư tưởng của CBCNV, tạo được sự đồng thuận của CBCNV đối với những chủ trương lớn của Đảng bộ.

Bên cạnh đó, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp được quan tâm chú trọng, đẩy mạnh thực hiện rõ nét và hiệu quả, xây dựng và ban hành Quy chế Văn hóa Công ty Thuốc lá Thăng Long triển khai thống nhất, theo đó những giá trị chuẩn mực về đạo đức được xác định để cán bộ, đảng viên và người lao động hướng tới hoàn thiện bản thân.

Đảng ủy, ban lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, quy chế đối thoại, ký thỏa ước lao động tập thể; chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động hàng năm, tổ chức đối thoại định kỳ; 100% người lao động được ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Công tác quản lý đảng viên được tăng cường, các chi bộ đã phân công nhiệm vụ cho đảng viên; hằng năm đảng viên có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi cư trú theo Quy định của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó cấp ủy, chi bộ định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.

Công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, tăng cường thực hiện tự phê bình và phê bình; tập trung kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; kết hợp lấy ý kiến nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú trong công tác nhận xét đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên.

Công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo công tâm, khách quan, dân chủ, đánh giá đúng thực chất; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98,7%; tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92,32%; Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy đã khen thưởng 17 lượt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 233 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Từ sức mạnh tổng lực với những giải pháp cụ thể đó, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long đã vươn lên khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong nhiệm kỳ qua và tạo cơ sở vững chắc trong tầm nhìn giai đoạn mới.

Kết quả đạt được thể hiện sức mạnh tập thể

Trong bối cảnh hoạt động SXKD có rất nhiều khó khăn, Đảng bộ đã phát huy vai trò hạt nhân trong toàn hệ thống chính trị, tập hợp và lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng người lao động, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV đề ra và các chỉ tiêu bổ sung giữa nhiệm kỳ.

Kết quả SXKD của Công ty sau 5 năm đã  hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra, giữ vững vị trí nòng cốt trong Tổng công ty về các chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ chiếm tỷ trọng 34,3% sản lượng toàn Tổng công ty, Tổng doanh thu chiếm tỷ trọng 20,89% doanh thu toàn Tổng công ty; Nộp ngân sách chiếm tỷ trọng 31,69% giá trị nộp ngân sách của toàn Tổng công ty; Năm 2015, Công ty nộp ngân sách là 2.378 tỷ đồng, đến năm 2019 nộp ngân sách đạt 3.604,3 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 12%, Thu nhập bình quân 5 năm đạt 21,3 triệu đồng/người/tháng.

Trong nhiệm kỳ qua, Công ty đã thực hiện mục tiêu phát triển mở rộng quy mô, thị phần sản phẩm vượt mức các chỉ tiêu đề ra, với sự tăng trưởng cả về quy mô sản phẩm, sản lượng bán hàng và thị phần tiêu thụ, sản lượng tăng trưởng đều qua các năm với mức tăng bình quân 3,76%; Thương hiệu Thăng Long tiếp tục được khẳng định vị trí trong lòng người tiêu dùng và được sự tin tưởng, ủng hộ của hệ thống phân phối. Đồng thời đẩy mạnh công tác xuất khẩu từ 359 triệu bao năm 2015 lên 491triệu bao vào năm 2019.

Công tác phát triển sản phẩm mới được chú trọng triển khai trên các thị trường và có hiệu quả, sản lượng tiêu thụ sản phẩm mới đạt: 209,7 triệu bao, bình quân: 41,94 bao/năm. Trong đó sản phẩm Thăng Long Slim, Thăng Long RC, Thăng Long 60mm có sự tăng trưởng rất tốt, chiếm trên 80% tổng sản lượng bán của nhóm sản phẩm mới.

Công tác chuyển đổi cơ cấu sản phẩm có bước tiến tích cực, trong 5 năm đã nghiên cứu sản xuất, đưa ra thị trường 22 sản phẩm mới, năm 2015 tỷ trọng sản phẩm phổ thông chiếm 99%, đến năm 2019 tỷ trọng nhóm sản phẩm trung, cao cấp đã đạt mức 61,2%.

Nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong cả nhiệm kỳ được Đảng ủy, lãnh đạo Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là thực hiện dự án đầu tư di dời Công ty ra Khu Công nghiệp Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty, sự quan tâm hỗ trợ của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và các Cơ quan quản lý Nhà nước, sự đồng tâm của cán bộ công nhân viên trong quá trình thực hiện, các dự án đã cơ bản hoàn thành là một trong những điểm sáng của Công ty Thuốc lá Thăng Long trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể: Dự án đầu tư di dời Công ty: Sau khi tái khởi động lại dự án, Công ty đã triển khai quyết liệt và đồng loạt với việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu; điều chỉnh, trình và phê duyệt thiết kế các công trình, hạng mục công trình, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công đồng bộ các gói thầu thuộc dự án; vừa thi công, vừa giải quyết các vướng mắc về thủ tục và thiết kế; đến nay, các gói thầu đã cơ bản hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng.

 Dự án đầu tư dây chuyền chế biến sợi công suất 6 tấn/giờ với công nghệ tiên tiến, hiện đại hàng đầu thế giới, tổng mức đầu tư 879 tỷ đồng. Tháng 12/2018, Công ty tiếp nhận thiết bị đến cuối năm 2019 toàn bộ dây chuyền đã chạy thử, nghiệm thu và bước đầu đi vào hoạt động.

Dự án đầu tư Hệ thống xử lý mùi cho phân xưởng Sợi được lựa chọn công nghệ tiên tiến, phù hợp với hệ thống dây chuyền sản xuất thuốc sợi, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

Ngoài 03 dự án trong Chương trình tổng thể, để có một Nhà máy hiện đại, đồng bộ khi đi vào hoạt động Công ty phải thực hiện bổ sung nhiều dự án phụ trợ khác như: Dự án Đấu nối cấp điện, bổ sung trạm biến áp số 3; Dự án đầu tư hệ thống hút bụi trung tâm phân xưởng bao, đầu tư hệ thống xử lý nước thải, đầu tư hệ thống điện nhẹ, đầu tư nội ngoại thất nhà điều hành… Các dự án cũng đã được triển khai đồng thời, khớp nối đến nay đã hoàn thành và cơ bản đáp ứng nhu cầu tổ chức sản xuất kinh doanh và vận hành Nhà máy mới.

Công ty đã cơ bản hoàn thành công tác di dời, chính thức sản xuất tại Nhà máy mới, đánh dấu một trang sử mới của Công ty Thuốc lá Thăng Long.  

Thanh Tú