Đảng ủy Bộ Công Thương: 3 trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2020

Đảng ủy Bộ Công Thương đề ra 3 trọng tâm và 6 nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2020
Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Bộ Công Thương
Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Bộ Công Thương

3 trọng tâm

Đảng ủy Bộ Công Thương xác định, năm 2020 có ý nghĩa dặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đây cũng là năm tiến hành tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong khi đó, dự báo tình hình quốc tế và trong nước có nhiều điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Bộ.

Do đó, Đảng ủy Bộ Công Thương xác định phương hướng trong thời gian tới: Bám sát sự  lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự Đảng quyết tâm lãnh đạo các cấp ủy và đảng viên toàn Đảng bộ, tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng năm 2020 với 3 trọng tâm.

Một là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác xây dựng đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng;

Hai là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, đại hội của Đảng bộ Bộ, tiến tới Đại hội XIII của Đảng;

đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọn đại của đất nước trong năm 2020.
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọn đại của đất nước trong năm 2020.

Ba là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọn đại của đất nước trong năm 2020.

6 nhiệm vụ giải pháp 

Một là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của các cấp đảng ủy, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường công tác tổ chức đảng là đảng viên, bồi dưỡng lý luận chính trị theo quy định của Trung ương.

Hai là bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cùng với sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy sẽ tập trung lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Bộ Công Thương, tập trung lãnh đạo thực hiện thành công chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ.

Ba là tập trung tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2017-2020, 2015-2020; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2022; 2020-2025.

Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Đảng bộ Cục điều tiết điện lực được khen thưởng Tập thể đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019)
Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và Đảng bộ Cục điều tiết điện lực được khen thưởng Tập thể đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019)

Trong đó tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội, kết quả đại hội ở từng cấp, từng đơn vị và công tác chuẩn bị Đại hội III Đảng bộ Bộ Công Thương, Đại hội XIII của Đảng

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị với chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” đến từng chi bộ, gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Bốn là tập trung lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhân sự, xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ thời gian theo tinh thần chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 681-KH/ĐUB ngày 12/11/2019 và Hướng dẫn số 747-HD/ĐUB ngày 27/12/2019 của Đảng ủy Bộ.

Năm là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng.

Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ đảng.

Đảng ủy Bộ Công Thương trao Quyết định khen thưởng Tập thể đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm 2019 cho 14 đơn vị
Đảng ủy Bộ Công Thương trao Quyết định khen thưởng Tập thể đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm 2019 cho 14 đơn vị

Sáu là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận.

Chú trọng làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, định hướng dư luận xã hội; phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề nảy sinh; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Công đoàn CôngTthương Việt Nam và Hội cựu chiến binh Việt Nam, theo điều lệ và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nam Sách