Đảng ủy Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết luận số 21-KL/TW nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, ngày 25 tháng 10 năm 2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết luận số 21-KL/TW nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đó là:

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Thứ hai, nhận thức, trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên; nhận diện sâu sắc, đầy đủ hơn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”.

Thứ ba, xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan cán bộ, đảng viên vi phạm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ ban hành Kế hoạch số 38-KH/ĐUB ngày 28/6/2022 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra là:

Một là, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Bộ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đảng bộ, chi bộ; bổ sung, lồng ghép nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; kịp thời chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt để thực hiện nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị.

Ba là, các cấp ủy tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân; xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bốn là, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cấp ủy cấp trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, yêu cầu xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá nhân liên quan. Quan tâm thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Năm là, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo quy định. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Sáu là, giữ nghiêm các nguyên tắc tổ chức và nền nếp sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy, chi ủy và chi bộ; khắc phục tình trạng chuyên quyền, độc đoán, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm.

Bảy là, kịp thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến các nội dung công tác cán bộ của cấp ủy, tổ chức bộ máy và trách nhiệm của người đứng đầu theo yêu cầu của Trung ương; công tác cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tám là, tăng cường hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, chú trọng công tác tự kiểm tra, công tác giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chín là, cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Mười là, rà soát, cập nhật, bổ sung các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị cho phù hợp, bảo đảm đồng bộ, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch và thống nhất thực hiện. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ giao các đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện việc triển khai và kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của tổ chức đảng được phân công phụ trách; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW từ cơ sở, chi bộ, định kỳ báo cáo về Đảng ủy Bộ.

Triển khai chương trình công tác năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng với 334 đồng chí bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong toàn Đảng bộ Bộ sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị thuộc các khối quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị, thực hiện nghiêm túc việc cập nhật nội dung, kiến thức mới, đưa nội dung quán triệt Kết luận số 21-KL/TW  vào các chuyên đề giảng dạy./.

 

Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương