Đánh giá mức độ hội tụ giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực quốc tế về kế toán

TS. TRẦN QUỐC THỊNH và CN. NGUYỄN THỊ CẨM THÚY (Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)

TÓM TẮT:

Trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, Việt Nam đã ban hành các chuẩn mực kế toán (VAS) và dự thảo các chuẩn mực kế toán (VAS dự thảo) nhằm từng bước nâng cao chất lượng thông tin kế toán để phù hợp với chuẩn mực quốc tế về kế toán (IAS/IFRS). Bài viết sử dụng phương pháp kiểm định để đánh giá mức độ hội tụ giữa VAS hiện hành và VAS dự thảo so với IAS/IFRS. Kết quả cho thấy, mức độ hội tụ với IAS/IFRS giữa VAS hiện hành và VAS dự thảo có sự cải thiện và tăng lên đáng kể. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp đối với Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp để nâng cao mức độ hội tụ kế toán của Việt Nam phù hợp với xu hướng quốc tế.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, IAS/IFRS, mức độ hội tụ, VAS.

1. Giới thiệu

Quá trình toàn cầu hóa ngày càng được mở rộng trong những năm gần đây. Các nền kinh tế trên thế giới đã có khá nhiều sự thay đổi và nền kinh tế hiện đại đang dựa trên các giao dịch thương mại giữa các quốc gia, các giao dịch xuyên quốc gia đang ngày càng tăng để tận dụng từ thị trường vốn quốc tế. Các nhà đầu tư có nhiều cơ hội tìm kiếm và đầu tư trên toàn thế giới. Kế toán cũng không nằm ngoài quy luật toàn cầu hóa này. Quá trình toàn cầu hóa đã dẫn tới sự ra đời của IAS/IFRS với mục tiêu đảm bảo chất lượng thông tin thích hợp, minh bạch, so sánh được. Vì vậy, IAS/IFRS đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trên thế giới và hiện nay đã có khoảng 131 quốc gia yêu cầu và cho phép sử dung IAS/IFRS (Deloitte, 2018). Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển và khẳng định tầm quan trọng của IAS/IFRS trên thị trường vốn quốc tế.

Vào cuối những năm 1990, Việt Nam đã bắt đầu lên kế hoạch soạn thảo VAS và kết quả cho thấy trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2005, Việt Nam đã ban hành được 26 VAS. VAS dựa trên phiên bản của IAS/IFRS (Sarikas, Vu & Djatej, 2009). Mặc dù, Bộ Tài chính đã cố gắng hết sức để ban hành VAS, tuy nhiên vẫn có một số khác biệt theo điều kiện riêng của Việt Nam (World Bank, 2006). Trong thời gian gần đây, Việt Nam được coi như là thị trường mới nổi có nhiều triển vọng cho các nhà đầu tư, những người có yêu cầu cao về thông tin báo cáo tài chính (BCTC) (Bland, 2011) và điều này đòi hỏi cần phải cải thiện và nâng cao mức độ hội tụ giữa VAS với IAS/IFRS. Theo đánh giá thì mức độ hội tụ của Việt Nam vẫn còn khoảng cách và ngày một xa dần bởi IAS/IFRS đã có những điều chỉnh, bổ sung trong khi VAS hiện hành không có thay đổi và phiên bản dự thảo 8 VAS năm 2013 đã cho thấy cải tiến lớn và tiệm cận với IAS/IFRS. Điều này đã thể hiện bởi nghiên cứu của Phạm Hoài Hương (2012) đề cập đến mức độ hội tụ các quy tắc kế toán giữa VAS và IAS/IFRS trên 10 chuẩn mực kế toán; Lê Vũ Ngọc Thanh và Hoàng Trọng Hiệp (2013) đã đo lường mức độ hội tụ chính thức trong quan điểm đo lường giữa các quy định kế toán Việt Nam và IFRS; Trần Quốc Thịnh (2014) đã phân tích sự hội tụ giữa VAS và IAS/IFRS; Nguyễn Thị Thu Hiền (2015) đã đánh giá sự hội tụ về công bố thông tin về công cụ tài chính trên báo cáo tài chính.

Điều này cho thấy vấn đề hội tụ kế toán của Việt Nam và quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam trong quá trình phát triển. Đây là xu thế phát triển tất yếu khách quan của quá trình toàn cầu và Việt Nam, một quốc gia đang phát triển, cần có những cải tiến nhất định để nâng cao mức độ hội tụ với kế toán quốc tế để tận dụng cơ hội của thị trường vốn toàn cầu cho phát triển kinh tế của quốc gia.

2. Các nghiên cứu trước liên quan đến hội tụ chuẩn mực quốc tế về kế toán

2.1. Các nghiên cứu trên thế giới

Nair và Frank (1980) là tác giả đầu tiên nghiên cứu sự hội tụ của các chuẩn mực kế toán. Nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá mức độ tiêu chuẩn hóa các quy định kế toán quốc tế. Mẫu gồm 37 quốc gia vào năm 1973 và 46 quốc gia vào năm 1975. Kết quả cho thấy mức độ hài hòa giữa các chuẩn mực kế toán đã tăng lên theo thời gian.

Năm 1984, McKinnon và Janell (1984) đã phân tích các tác động trực tiếp và gián tiếp của các chuẩn mực kế toán và nghiên cứu được dựa trên một cuộc khảo sát của 64 quốc gia vào năm 1979. Kết quả cho thấy đã không thay đổi về các tiêu chuẩn hiện hành.

Doupnik và Taylor (1985) đã xem xét 16 quốc gia Tây Âu vào năm 1979 để đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán theo thời gian. Kết quả đã chứng minh rằng có sự gia tăng mức độ tuân thủ của các quốc gia này.

Adhikari và Tondkar (1992) đã giới thiệu một mô hình công bố xuyên quốc gia đã kiểm tra mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường và các yêu cầu công bố của 35 thị trường chứng khoán. Các yếu tố môi trường được lựa chọn là mức độ phát triển kinh tế, loại hình kinh tế, quy mô thị trường chứng khoán, hiệu suất của thị trường và phân phối quyền sở hữu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Kết quả tổng thể cho thấy rằng, các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến các yêu cầu công bố kế toán trên từng thị trường chứng khoán.

Rahman et al. (1996) đã đo lường mức độ tiêu chuẩn hóa giữa Úc và New Zealand về công bố thông tin kế toán và các yêu cầu đo lường trong các chuẩn mực kế toán quốc gia. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ yêu cầu đo lường cao hơn mức độ tuân thủ cần thiết.

Garrido et al. (2002) đã sử dụng đánh giá tiến độ I qua ba giai đoạn của quá trình phát triển IAS gồm 1973 - 1988, 1989 - 1995 và sau năm 1995. Phân tích thực nghiệm với 20 vấn đề về các nguyên tắc kế toán. Kết quả cho thấy đã thực hiện một quá trình hài hòa đáng kể thông qua các IAS mới được sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, do đó khả năng so sánh thông tin tài chính đã được cải thiện.

Fontes, Rodrigues và Craig (2005) đã đề xuất sử dụng hệ số của Jaccard và Spearman để đánh giá sự hội tụ giữa các chuẩn mực kế toán Bồ Đào Nha (PAS) và IAS/IFRS từ năm 1977 đến năm 2003. Phân tích dựa trên 43 yêu cầu và nguyên tắc kế toán. Các kết quả chỉ ra rằng đã có sự cải thiện đáng kể về mức độ hội tụ kế toán giữa PAS và IAS/IFRS.

Songlan Peng (2005) đã đo mức hài hòa của Trung Quốc từ năm 1990 đến năm 2002. Nghiên cứu tập trung vào việc liệu nỗ lực của Trung Quốc trong sự hài hòa với IAS. Mẫu nghiên cứu là các báo cáo thường niên năm 1999 và năm 2002 của 79 công ty niêm yết. Nghiên cứu sử dụng chỉ số tuân thủ để đánh giá. Kết quả cho thấy cải cách chính sách kế toán đã làm tăng mức hài hòa giữa kế toán Trung Quốc và IAS.

Qu và Zhang (2010) đã đo lường sự hài hòa giữa các chuẩn mực kế toán của Trung Quốc và IAS/IFRS. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy các tiêu chuẩn kế toán của Trung Quốc trong năm 2006 đạt được mục tiêu hội tụ đáng kể với IFRS 2005 với khoảng 75% mức độ hội tụ.

Lasmin (2011) đã đo lường mức độ hài hòa giữa các chuẩn mực kế toán Indonesia (PSAK) và IAS/IFRS. Lasmin đã sử dụng dữ liệu nghiên cứu là 43 phương pháp kế toán trong 18 IAS của IFRS năm 2007 và các tiêu chuẩn tương ứng trong PSAK 2003 và 2007. Kết quả kiểm định cho thấy tần suất quan sát của chuẩn mực kế toán Indonesia năm 2003 khác với tần suất của các tiêu chuẩn kế toán Indonesia năm 2007. Điều này cũng cho thấy những nỗ lực của Indonesia để tăng mức độ hài hòa giữa PSAK và IAS/IFRS đã thành công.

2.2. Các nghiên cứu của Việt Nam

Phạm Hoài Hương (2010) đã xem xét mức độ hội tụ của VAS và IAS/IFRS trong 10 chuẩn mực kế toán cơ bản và kết quả cho thấy mức độ hội tụ về mặt đo lường (M-DJCS) là 81,2%, trong khi đó, việc công bố thông tin (D-DJCS) ở mức thấp hơn nhiều (57%). Nguyễn Thị Thu Hiền (2015) đã sử dụng phân tích nội dung để đo lường sự hội tụ giữa các quy định của Việt Nam về các vấn đề công bố so với IAS/IFRS trước và sau thời điểm ban hành Thông tư số 210/2009 TT-BTC với 69 khoản mục được so sánh. Tác giả đã sử dụng thử nghiệm CHI bình phương về các quy định về công bố thông tin. Kết quả cho thấy sự hội tụ liên quan đến công bố thông tin về các công cụ tài chính trên báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam chỉ ở mức 68%.

Lê Vũ Ngọc Thanh và Hoàng Trọng Hiệp (2017) đã đo lường mức độ hội tụ về đo lường giữa IAS/IFRS và các quy định kế toán Việt Nam về tác động của giá trị hợp lý trong kế toán. Nghiên cứu này, định lượng mức độ hội tụ giữa IAS/IFRS và các quy định kế toán Việt Nam bao gồm VAS và các văn bản pháp quy kế toán. Kết quả của họ cho thấy mức độ hội tụ giữa IAS/IFRS và VAS là 54% và giữa IAS/IFRS và các văn bản pháp quy kế toán là 57%.

Có thể thấy, có một số nghiên cứu về hội tụ kế toán quốc tế trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam, điều đó có nghĩa là hội tụ kế toán là rất cần thiết đối với các quốc gia. Ở Việt Nam, hầu hết các nghiên cứu trước đây tập trung vào sự hài hòa ở một thời điểm và có rất ít nghiên cứu về quá trình hội tụ kế toán. Hơn nữa, không có nhiều nghiên cứu về hội tụ kế toán ở Việt Nam trong những năm gần đây, trong khi Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình hội tụ kế toán trong giai đoạn 2020 - 2030.

Tài chính công bố dự thảo phát hành 8 VAS mới bao gồm: VAS 01 - Báo cáo tài chính; VAS 02 - Hàng tồn kho; VAS 11 - Hợp đồng xây dựng; VAS 16 - Tài sản, Nhà máy và Thiết bị; VAS 18 - Doanh thu; VAS 21 - Ảnh hưởng của những thay đổi trong tỷ giá ngoại hối; VAS 23 - Chi phí vay và VAS 28 - Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh. Đây là hướng tiếp cận riêng của tác giả khi đánh giá quá trình hội tụ kế toán dựa trên sự cải tiến của VAS hiện hành và VAS dự thảo VAS so với IAS/FRS.

3. Thiết kế nghiên cứu

Bài viết đánh giá mức độ hội tụ giữa VAS và IAS/ IFRS được định lượng thông qua điểm hội tụ đo lường (M-DJCS), công bố thông tin (D-DJCS) và tổng thể (O -DJCS). Các chỉ số đo lường này được kế thừa các nghiên cứu trước của Rahman, Perera, và Ganeshanandam (1996, 2002). Mức độ hội tụ trong bài viết này sẽ được đánh giá dựa trên Checklist IFRS năm 2017, tác giả sẽ đánh giá mức độ hội tụ giữa VAS và IAS/ IFRS trong từng mục tiêu chuẩn kế toán và sử dụng thang đo DJCS để đo lường. Mục của mỗi tiêu chuẩn được tính bằng cách sử dụng chỉ số Herfindahl, trong bài viết này, tác giả tượng trưng cho chỉ số là t - DJCS:

Trong đó, t - DJCS: Mức độ hội tụ giữa VAS và IAS/IFRS của từng chuẩn mực kế toán bao gồm M - DJCS, D - DJCS và O – DJCS; DJCS: điểm của từng mục trong chuẩn mực kế toán; i = 0, 1, 2, 3.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Kết quả đánh giá mức độ hội tụ của VAS hiện tại và dự thảo với IAS/IFRS

Nhìn chung, nếu so với VAS hiện hành và dự thảo VAS, mức độ hội tụ giữa VAS dự thảo có sự gia tăng đáng kể. Đánh giá tổng thể (O-DICS), mức độ hội tụ về Chi phí đi vay được đánh giá là 100%, tiếp theo là Hàng tồn kho là 91,5%, Hợp đồng xây dựng là 91%, Doanh thu 89,5%, Đầu tư vào công ty liên doanh và liên doanh là 88,5%, Tài sản cố định hữu hình là 81% và Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại hối 78%, cụ thể:

Từ kết quả tổng hợp, tác giả nhận thấy rằng mức độ hội tụ, cụ thể:

- Đối với VAS hiện tại và IAS/IFRS là khá thấp với 57,3% cho M-DJCS, 54,3% cho D-DJCS và 55,8% cho O-DJCS.

- Trong khi đó, dự thảo VAS có sự cải thiện mức độ hội tụ đáng kể, cụ thể M-DJCS là 87%, D-DJCS là 88,6% và O-DJCS là 87,8%.

4.2. Gợi ý chính sách

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đưa ra một số gợi ý cho chính phủ Việt Nam, các tổ chức chuyên nghiệp và đại học trong quá trình hội tụ kế toán quốc tế của Việt Nam:

Thứ nhất, đối với Chính phủ. Việt Nam nên chọn một mô hình hội tụ kế toán quốc tế vì đây là một lộ trình tương đối phù hợp để Việt Nam hội nhập vào hội tụ kế toán quốc tế. Việt Nam cũng cần xây dựng một lộ trình hội tụ kế toán cụ thể để có định hướng và chiến lược phù hợp.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp. Nhà quản lý doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp niêm yết cần nhận thức được sự quan trọng của việc tuân thủ kế toán. Đặc biệt các chuẩn mực kế toán nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính, đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy cho người dùng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, đối với tổ chức nghề nghiệp. Cần tăng cường vai trò của Hiệp hội kế toán và kiểm toán nhằm tăng cường sự tham vấn trong việc ban hành, chỉnh sửa chuẩn mực, cũng như thường xuyên cập nhật thông tin những thay đổi của quá trình hội tụ kế toán. Hơn nữa, các tổ chức chuyên nghiệp cần biên soạn các hướng dẫn và giải thích của IAS/IFRS nhằm tăng cường sự đa dạng và phong phú của nguồn thông tin, giúp người dùng hiểu rõ nội dung và vấn đề tiêu chuẩn một cách rõ ràng.

Thứ tư, đối với các trường đại học. Cần điều chỉnh chương trình đào tạo tiếp cận các IAS/IFRS để sinh viên, các chuyên viên kế toán, kiểm toán sẽ áp dụng chuẩn mực kế toán, hiểu rõ những nội dung chuẩn mực nhằm góp phần thuận lợi trong quá trình hội tụ với kế toán quốc tế.

5. Kết luận

Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, đang trên con đường hội nhập vào nền kinh tế thế giới, việc không ngừng được cải thiện và cải tiến sự hội tụ kế toán quốc tế nhằm đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển là tiến trình cần phải chủ động và tích cực. Việc tiếp cận và phù hợp với IAS/IFRS có ý nghĩa quan trọng cho Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán, thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước để giúp Việt Nam tăng trưởng và phát triển. Đây là cơ hội, nhưng cũng có những thách thức nhất định, do đó việc định hướng và lộ trình thích hợp sẽ giúp Việt Nam hội nhập nhanh với kế toán quốc tế■

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Bộ Tài Chính. (2005). Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

2. Lê Vũ Ngọc Thanh & Hoàng Trọng Hiệp .(2017). Mức độ ảnh hưởng của giá trị hợp lí đến sự hài hòa về phương diện đo lượng giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực Kế toán quốc tế, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 8 năm 2017, trang 26 - 58.

3. Nguyễn Thị Thu Hiền. (2015). Quá trình hài hòa các quy định về công bố thông tin trên báo cáo tài chính của hệ thống ngân hàng Việt Nam với IFRS 7, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 116, tháng 11/2015.

4. Phạm Hoài Hương. (2010). Mức độ hài hòa giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Đà Nẵng, số 5/2010, trang 155 - 164.

5. Trần Quốc Thịnh. (2014). Định hướng xây dựng chuẩn mực Báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

6. Adhikari, Tondkar. (1992). Environmental factors influencing accounting disclosure requirements of global stock exchanges, Journal of International Financial Management and Accounting, page 75 - 105.

7. Albu, Vladu, 2012, How Close Are Romanian Regulations and the IFRS for SMEs?- An In-depth Analysis for Inventories, Global Review of Accounting and Finance, page 32 - 41.

8. Archer, S., P. Delvaille, S. McLeay. (1995). The measurement of harmonisation and the comparability of financial statement items: Within-country and between-country effects, Accounting & Business Research, page: 67 - 80.

9. Bae, K., H.Tan, M.Welker. (2008). International GAAP differences: The impact on foreign analysts, The Accounting Review, 83, page 593 - 628.

10. Bailey. (1995). Accounting in transition in the transitional economy, European Accounting Review, 4, page 595 - 623.

11. Baker, Barbu. (2007). Trends in research on international accounting harmonization, The International Journal of Accounting, 42: 272 - 304.

12. Bayerlein. (2012). Influence of a mandatory IFRS adoption on accounting practice Evidence from Australia, Hong Kong and the United Kingdom. Asian Review of Accounting, 20, page 93 - 118.

13. Canibano, Mora. (2000). Evaluating the statistical significance of de facto accounting harmonization: A study of European global players. The European Accounting Review.

14. Ding, Y., O. K. Hope, T. Jeanjean, H. Stolowy. (2007). Differences between domestic accounting standards and IAS: Measurement, determinants and implications. Journal of Accounting and Public Policy, 26, page: 1 - 38.

15. Fontes, A., L. L. Rodrigues, R. Craig. (2005). Measuring convergence of National Accounting Standards with International Financial Reporting Standards, Accounting Forum, 29, page 415 - 436.

16. Garrido P, Leona, Zorio. (2002). Measurement of formal harmonization progress: The IASC experience, The International Journal of Accounting, page 1 - 26.

17. Herz, R.H. and Petrone, K.R. (2005). International Convergence of Accounting Standards - Perspectives from the FASB on Challenges and Opportunities, Northwestern Journal of International Law & Business.

18. Hoai Huong Pham et al. (2011). De jure Convergence between Vietnamese and International Accounting Standards, AFAANZ Annual Conference.

19. Hoai Huong Pham. (2012). A Comparative Study of Vietnamese and International Accounting Standards, Doctor of Philosophy, Curtin University. IASB .(2018). International accounting standards and International financial reporting.

20. Lainez, J. A., Callao, S., Jarne, J.I. (1996). International harmonization of reporting required by stock markets,The International Journal of Accounting, 31, page: 405 - 418.

21. Lasmin. (2011). Empirical evidence on formal and material harmonization of national accounting standards, Social Science Research Network.

22. Mustata, Mastis. (2010). Systems for material harmonization measurement within the changing global accounting environment: A review, Journal of Organisational Transformation and Social Change.

23. Nikhil Chandra, Bhagaban Das, Alok Kumar Peamanik. (2009). Harmonization of Accounting Standards through Internationalization, International Business Research Vol. 2, No. 2.

24. Perera, Baydoun. (2007). Convergence with International Financial Reporting Standards: The case of Indonesia, Advances in International Accounting Prather, Jermakowicz, Vongphanith. (2008). Capital market consequences of European firms mandatory adoption of IFRS.

25. Rahman, A., Perera, H., Ganeshanandam, S. (1996). Measurement of formal harmonization in accounting: An exploratory study, Accounting and Business Research,26, page: 325 - 339.

26. Songlan Peng, Smith. (2010). Chinese GAAP and IFRS: An analysis of the convergence process. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 19, page: 16 - 34.

27. Songlan Peng. (2005). The harmonization of Chinese accounting standards with international accounting standards: an empirical evaluation, Doctor of Philosophy, Virginia Commonwealth University.

28. Tay, Parker. (1990). Measuring International Harmonization and Standardization, ABACUS 26, page 71 - 88.

29.Van der Tas. (1992). Measuring International Harmonization and Standardization: A Comment, ABACUS 28, page 211 - 216.

30. Van der Tas, L.G. (1988). Measuring harmonisation of financial reporting practice. Accounting and Business Research 18, page: 157 - 169.

31. Qu, Zhang. (2010). Measuring the convergence of national accounting standards with international financial reporting standards: The application of fuzzy clustering analysis, The International Journal of Accounting, 45: 334 - 355.

32. Zeghal, K. Mhedhbi. (2006). An analysis of the factors affecting the adoption of international accounting standards by developing countries, The International Journal of Accounting, 41, page: 373 - 386.

EVALUATING THE LEVEL OF CONVERGENCE BETWEEN

VIETNAMESE ACCOUNTING STANDARDS

AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

● PhA. TRAN QUOC THINH

Faculty of Finance, Banking University of Ho Chi Minh City

● B.Acc NGUYEN THI CAM THUY

Banking University of Ho Chi Minh City

ABSTRACT:

Under the process of globalization, Vietnam has issued the Vietnamese Accounting Standards (VAS) and draft accounting standards (VAS draft) in order to gradually improve the quality of accounting information to comply with international accounting standards (IAS / IFRS). The paper uses the test method to assess the degree of convergence between the existing VAS and the proposed VAS compared to the IAS / IFRS. The results show that the degree of convergence with IAS / IFRS between existing VAS and the proposed VAS has improved and increased significantly. As a result, the paper proposes some solutions for the Government, enterprises and professional organizations to improve the level of convergence of accounting in Vietnam in line with the international trend.

Keywords: Accounting Standards, IAS / IFRS, convergence level, VAS.