Đề xuất cơ chế liên thông cấp điện từ lưới điện trung, hạ áp

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế liên thông cấp điện từ lưới điện trung áp, hạ áp.

Theo dự thảo, đơn vị điện lực là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ các thủ tục liên quan đến các thủ tục cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp, hạ áp; giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, bình đẳng, minh bạch, đúng pháp luật cho khách hàng. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại đơn vị điện lực.

Khách hàng gửi hồ sơ yêu cầu mua điện theo một trong các hình thức: 1. Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia; 2. Trực tiếp tại phòng giao dịch khách hàng của Đơn vị điện lực.

Trình tự, thủ tục thực hiện đối với thủ tục cấp điện từ lưới điện trung áp như sau: Đối với đơn vị điện lực: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện theo quy định; phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát và lập thỏa thuận đấu nối, thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của khách hàng. Khách hàng không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ sau các trạm 110kV không theo chu kỳ.

Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Tiếp nhận hồ sơ từ Đơn vị điện lực hoặc từ Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục. Thời hạn giải quyết hồ sơ chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công không quá 4 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với khách hàng: Gửi hồ sơ nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tại phòng giao dịch khách hàng của Đơn vị điện lực. Phối hợp với Đơn vị điện lực nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện. Thời gian thực hiện: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đóng điện điểm đấu nối hợp lệ của khách hàng.

Trình tự thực hiện đối với thủ tục cấp điện qua lưới điện hạ áp: Đối với đơn vị điện lực: Tiếp nhận hồ sơ yêu cấp điện theo quy định; phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát để thực hiện các thủ tục cấp điện. Tổng thời gian thực hiện thủ tục là 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của khách hàng.