Đến năm 2020, TKV phấn đấu lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc môi trường

TKV sẽ tiến hành rà soát kỹ tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để tiến hành đầu tư lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc môi trường tự động.

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, TKV đang tổ chức rà soát, đầu tư lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc môi trường tự động khí thải, nước thải, xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

TKV lap dat he thong quan trac moi truong
Hệ thống quan trắc môi trường tự động do TKV lắp đặt

Theo đó, cùng với việc kiểm soát tốt các hệ thống quan trắc môi trường đã được lắp đặt tại các đơn vị, TKV sẽ tiến hành rà soát kỹ tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để tiến hành đầu tư lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc môi trường tự động khí thải, nước thải, xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001. TKV phấn đấu hoàn thành trong năm 2020 theo quy định tại khoản 18 điều 2, khoản 20 và 23 điều 3 của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019.

Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo trong rà soát lưu ý đến các đơn vị như các nhà máy nhiệt điện thuộc Tổng công ty Điện lực - TKV; các nhà máy xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - CTCP; Nhà máy Amon nitrat Thái Bình thuộc Tổng công ty Hóa chất mỏ; các nhà máy luyện kim thuộc Tổng công ty Khoáng sản; các nhà máy alumin thuộc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng, Công ty Nhôm Đăk Nông; nhà máy xử lý chất thải nguy hại, các trạm xử lý nước thải do Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV quản lý vận hành v.v...

Hùng Hải