Dịch vụ Điện lực miền Bắc phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển lưới điện giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc xây dựng đề án quy hoạch phát triển lưới điện cho các Công ty điện lực giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch phát triển lưới điện trên địa bàn miền Bắc giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch nhằm mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả và đồng bộ với tốc độ phát triển phụ tải các tỉnh phía Bắc.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, NPSC đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ tình hình triển khai lưới điện giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện đánh giá hiện trạng lưới điện đến thời điểm hiện tại so với quy hoạch lưới điện giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035, đánh giá độ tin cậy cung cấp điện theo các chỉ tiêu của Tập đoàn và Tổng Công ty đã giao, định hướng lưới điện trong tương lai khi áp dụng tự động hóa lưới điện; DMS...,

Đồng thời, thống kê số lượng, tình hình vận hành của nguồn và lưới điện các tỉnh đến năm 2020, tổng hợp nhu cầu phụ tải các tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo từng năm qua đó phân vùng phụ tải và xác định tốc độ tăng trưởng phụ tải các tỉnh theo từng vùng, căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt và nhu cầu thực tế tại từng địa phương...

Ngoài ra, NPSC cũng thực hiện kiểm tra sơ bộ về mặt bằng trạm biến áp, hướng tuyến đường dây để đảm bảo tính khả thi khi các dự án được triển khai... Từ những kết quả phân tích nêu trên, đưa ra những yêu cầu cấp bách, đề xuất các danh mục đầu tư các dự án phải vào theo từng năm với  mục  tiêu đến năm 2025 cơ bản lưới điện đáp ứng yêu cầu N-1, tổn thất kỹ thuật nằm trong giới hạn cho phép...

Sử dụng công nghệ bay chụp để khảo sát hướng tuyến đường dây
Sử dụng công nghệ bay chụp để khảo sát hướng tuyến đường dây

NPSC cùng các đơn vị liên quan đưa ra kế hoạch phát triển lưới điện cho từng tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện các hạng mục, để căn cứ vào đó Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sẽ xem xét giao kế hoạch triển khai hàng năm cho từng khu vực, từng tỉnh.

Các kế hoạch này hướng tới mục tiêu xóa toàn bộ lưới điện 6kV, 10kV, không phát triển thêm và giảm thiểu 50% lưới điện 35kV, là những lưới điện có điểm trung tính cách ly đã không còn phù hợp với hiện tại, tiến đến cơ bản sử dụng lưới 22kV với thứ tự ưu tiên từ các thành phố, khu công nghiệp do Thủ tướng thành lập, các thị xã, thị trấn, thị tứ…

Mặt khác, vẫn đảm bảo kết cấu lưới điện phần đường dây các thành phố, các khu công nghiệp đạt tiêu chí N-1, sử dụng kết lưới “đa chia - đa nối” cho lưới điện các thành phố, thị xã, thị trấn, phần còn lại vẫn sử dụng lưới điện hình tia nhưng tăng cường phân đoạn và điều khiển xa nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và xác định tổng mức đầu tư các dự án, các chỉ số độ tin cậy đạt được theo từng năm sau khi hoàn thành các dự án...

Hình ảnh bản đồ kế hoạch phát triển lưới điện theo từng năm đến 2025 của Phường Trần Phú - Thành Phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang
Hình ảnh bản đồ kế hoạch phát triển lưới điện theo từng năm đến 2025 của Phường Trần Phú - Thành Phố Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Sau 3 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, NPSC cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển lưới điện miền Bắc giai đoạn 2021 - 2025 và được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đánh giá cao.

Kế hoạch này đã giúp cho các ban chuyên môn, các đơn vị liên quan có góc nhìn trực quan hơn về hướng phát triển lưới điện miền Bắc, qua đó chuẩn bị sẵn sàng các công việc, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới để hoàn thiện lưới điện, đảm bảo lưới điện hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.   

Lê Hoa