Doanh nghiệp rủi ro cao sẽ kiểm tra sau thông quan 2 năm/lần

Tổng cục Hải quan mới có công văn 7633 chỉ đạo hải quan các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan năm 2019.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị chủ động tăng cường thu thập, phân tích thông tin, rà soát trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro các doanh nghiệp trọng điểm, địa bàn trọng điểm; các lô hàng có dấu hiệu rủi ro cao, các trường hợp nghi ngờ về mã số, trị giá, C/O, các trường hợp khai sai mức thuế MFN, thuế suất FTA tại các biểu thuế, các trường hợp miễn thuế, hoàn thuế không đúng quy định để thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

Công tác kiểm tra sau thông quan cần căn cứ nguồn lực, trên cơ sở thu thập, phân tích thông tin rủi ro từ cao xuống thấp để xây dựng kế hoạch năm 2019 theo hai hướng:

Thứ nhất, chỉ kiểm tra đánh giá sự tuân thủ không quá 5% tổng số cuộc kiểm tra sau thông quan. Trong đó kế hoạch kiểm tra lập chi tiết, cụ thể cho từng cuộc kiểm tra, nêu rõ tên doanh nghiệp, mã số thuế, kim ngạch xuất nhập khẩu tối thiểu trong 2 năm trở lại, loại hình doanh nghiệp, mã số thuế, dấu hiệu nghi vấn, lý do lựa chọn, dự kiến số thuế truy thu (nếu có).

Thứ hai, trường hợp các cuộc kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu vi phạm và trên cơ sở nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro, các đơn vị đề xuất kế hoạch số lượng doanh nghiệp kiểm tra hoặc danh sách doanh nghiệp dự kiến kiểm tra (nếu đã rõ).

Trong đó, lựa chọn các trường hợp đặc biệt rủi ro thực hiện kiểm tra sau thông quan 1 năm/lần; các trường hợp rủi ro cao kiểm tra 2 năm/lần và các trường hợp rủi ro trung bình kiểm tra 3 năm/lần; các trường hợp rủi ro thấp kiểm tra 3-5 năm/lần.

T.Xuân