Đổi mới hoạt động đo lường, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Ngành Công Thương đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến trong quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm giai đoạn 2021-2030.

Triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 14/10/2020, Bộ Công Thương ra Quyết định số 2673/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đối với ngành Công Thương.

Mục tiêu nhằm xác định, phân công và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả những nhiệm vụ của Bộ Công Thương tại Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động đo lường trong ngành Công Thương; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành Công Thương nâng cao năng lực hoạt động đo lường.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030, Bộ Công Thương đẩy mạnh triển khai các nội dung chính:

Hoàn thiện chính sách tạo điều kiện thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Nhiệm vụ này do Vụ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chính. Ngay trong năm 2021-2022, Vụ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất các nội dung hỗ trợ đối với các ngành, lĩnh vực sản xuất ngành Công Thương cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường.

Đến giai đoạn 2021-2025, Vụ sẽ Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu hướng dẫn, áp dụng và xử lý vi phạm về đo lường nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước liên quan đến ngành Công Thương.

Hàng năm, Vụ cùng các đơn vị liên quan Rà soát, khảo sát, đánh giá, bổ sung các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp.

Tăng cường phát triển hạ tầng đo lường Quốc gia

Hàng năm, Vụ Khoa học và Công nghệ cùng với các đơn vị Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và  triển khai thực hiện dự án tăng cường trang thiết bị hàng năm, phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường đối với các đơn vị ngành Công Thương; Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường ngành Công Thương; Xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo trong ngành Công Thương.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững chủ trì việc Hỗ trợ các phòng thử nghiệm triển khai, áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá đo lường về hiệu suất năng lượng.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường

Trong giai đoạn 2021-2025, Vụ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, triển khai áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường.

Còn Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra, đánh giá việc áp dụng bộ tiêu chí quốc gia đánh giá trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, hiệu suất năng lượng

Nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp

Hàng năm, Vụ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu triển khai nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến trong quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm; Hỗ trợ các doanh nghiệp ngành Công Thương triển khai áp dụng “Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp”; Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các khóa đào đạo chuyên sâu về hoạt động đo lường cho các doanh nghiệp trong ngành Công Thương.

Vụ Thị trường trong nước và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tư vấn, xây dựng mô hình thí điểm áp dụng các hệ thống đo lường hiện đại trong các hệ thống phân phối hàng thiết yếu và hàng tiêu dùng (xăng dầu, khí hóa lỏng, nông sản, thực phẩm...) để áp dụng trong nền kinh tế số của Việt Nam.

Tuyên truyền, phổ biến, hợp tác quốc tế

Giai đoạn 2021-2030, Vụ Thị trường trong nước sẽ chủ trì các hoạt động về Xây dựng tài liệu, cẩm nang, đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về đo lường trong hệ thống phân phối bán buôn bán lẻ Việt Nam (tập trung vào các hệ thống phân phối xăng dầu, khí hóa lỏng, các loại năng lượng khác, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, các trung tâm logistic) nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia có ngành đo lường phát triển. Đồng thời tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế, khu vực về đo lường.

Cũng theo Quyết định số 2673/QĐ-BCT, Bộ Công Thương giao Vụ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, theo dõi, tổng hợp báo cáo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Công Thương.

Hồ Nga