EVNSPC về đích các nhiệm vụ của 2020, hoàn thành toàn diện kế hoạch giai đoạn 2016-2020

Chiều 22/1/2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Vượt lên bối cảnh diễn biến phức tạp với sự bùng phát của dịch Covid-19, EVNSPC đã thực hiện thành công chủ đề năm 2020 là “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam” với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức về trước một năm so với kế hoạch 5 năm như: chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện và chỉ tiêu suất sự cố. Vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

evnspc
Lãnh đạo EVNSPC phát biểu tại Hội nghị

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 đạt 75,437 tỷ kWh, tăng 3,8% so với thực hiện năm 2019 và cao hơn 37,7 triệu kWh so với kế hoạch EVN dự kiến điều chỉnh (75,4 tỷ kWh).

Giá bán bình quân dự kiến thực hiện 1.765,79 đ/kWh, giảm 0,91% so với năm 2019 tuy nhiên đạt vượt kế hoạch EVN dự kiến điều chỉnh 2,79 đ/kWh (EVN giao điều chỉnh 1.763 đ/kWh).

Chỉ số tổn thất điện năng thực hiện là 3,89%, thấp hơn năm 2019 là 0,33%, thấp hơn kế hoạch EVN giao là 0,01%.

Thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI) là 287,49 phút, thấp hơn kế hoạch Tập đoàn giao 18,51 phút; Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 2,73 lần/khách hàng, chiếm 51,8% kế hoạch EVN giao (5,27 lần); Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,28 lần/khách hàng, chiếm 64% kế hoạch EVN giao, đạt tất cả các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện Tập đoàn giao năm 2020 và về trước 1 năm cả giai đoạn 2016-2020.

Năm 2020, EVNSPC thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu suất sự cố thoáng qua, kéo dài và trạm biến áp EVN giao, cụ thể thực hiện xuất sự cố 110kV kéo dài 0,263/0,263 (vụ/100km/năm), thoáng qua 0,181/0,187 (vụ/100km/năm) và TBA là 0,074/0,075 (vụ/TBA/năm) đạt tất cả các chỉ tiêu về xuất sự cố EVN giao năm 2020 và về trước 1 năm so với kế hoạch 5 năm Tập đoàn giao.

Tổng công ty tiết kiệm được 1,682 tỷ kWh, tương đương 2,22% sản lượng điện thương phẩm năm 2020 và đạt 106,25% so với kế hoạch EVN giao (1,583 tỷ kWh).

Doanh thu dự kiến đạt 133,2 ngàn tỷ đồng tăng 2,85% so với năm 2019. Kết quả sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty lãi vượt kế hoạch so với Tập đoàn giao.

evnspc
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của EVNSPC

Về công tác khách hàng, trong năm 2020, EVNSPC đã phát triển thêm 327.913 khách hàng, đạt tốc độ tăng trưởng là 3,95% /năm. Lũy kế đến hết năm 2020 số khách hàng toàn Tổng công ty là 8.630.396 khách hàng.

Đáng chú ý, đến nay tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVNSPC đạt 75% và tỷ lệ số tiền thanh toán không dùng tiền mặt của EVNSPC đạt 91% đều đạt vượt kế hoạch Tập đoàn giao.

Công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái của khách hàng năm 2020 là 5.409 MWp, tăng 28 lần so với năm 2019; giải tỏa hơn 2.000 MW công suất các nhà máy điện mặt trời.

Về đầu tư xây dựng, EVNSPC đã thực hiện được 7.834,4/8.590 tỷ đồng, đạt 91,26% kế hoạch năm 2020, giải ngân được 7.596 tỷ đồng đạt 88,43% kế hoạch EVN giao, trong đó hoàn tất đóng điện 27 công trình lưới điện 110kV và 505 công trình lưới điện phân phối, đặc biệt tăng cường đầu tư các khu vực nông thôn, hải đảo.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với chủ đề cho năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, EVNSPC xác định mục tiêu hàng đầu là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong công tác chuyển đổi số đối với quy trình, khách hàng, tài sản, người lao động trong tất cả các lĩnh vực.

evnspc

Đồng thời, đảm bảo điều kiện cần và đủ cho vận hành doanh nghiệp số về cơ sở hạ tầng kỹ thuật – công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng, phát triển công tác quản trị doanh nghiệp, kho dữ liệu quản trị hoạch định, xây dựng kiến trúc tổng thể về ứng dụng và cơ sở dữ liệu theo mô hình thông tin chung (CIM).

Mặt khác, tiếp tục đảm bảo cung cấp điện đáp ứng yêu cầu cho phát triển kinh tế xã hội và phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn; Đầu tư các dự án lưới điện theo đúng tiến độ, đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân các vùng sâu vùng xa, hải đảo để đến năm 2021 hầu hết các hộ dân được cấp điện.

Ngoài ra, EVNSPC cũng đặt quyết tâm tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Một số chỉ tiêu của EVNSPC trong năm 2021:

- Điện sản xuất: thực hiện 87 triệu kWh tăng 12% so với ước thực hiện năm 2020.

- Điện thương phẩm (đã trừ tiết kiệm điện): thực hiện 78 tỷ 100 triệu kWh, tăng 3,53 % so với thực hiện năm 2020.

Lê Hoa