Gần 3,38 triệu hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Có 202 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên NSW, với xấp xỉ 3,38 triệu hồ sơ của hơn 42 nghìn doanh nghiệp, số liệu tính đến ngày 15/10/2020.

Liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại, cơ quan Hải quan đã hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua NSW trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa theo yêu cầu tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg.

Đối với xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung, cơ quan Hải quan phối hợp với tư vấn dự án Tạo thuận lợi thương mại của USAID thực hiện Đề án tổng thể.

Về thực hiện ASW, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 thành viên ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines.

Đến ngày 15/10, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 210.107 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 282.439 C/O.

Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật (chuẩn bị thông điệp thử nghiệm và kiểm tra kết nối) để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan. Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2020.

Liên quan đến triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, về kết nối, trao đổi thông tin giữa Bộ Tài chính với Liên minh kinh tế Á –Âu, các bên liên quan đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu giữa hai bên. Hiện đang tiếp tục thí điểm trao đổi thông tin qua kênh truyền Internet mở song song với việc thiết lập kênh kết nối an toàn.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công Thương tiến hành đàm phán để hoàn thiện các Nghị định thư, thống nhất yêu cầu kỹ thuật và xây dựng hệ thống để trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á – Âu…

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ các ngành cơ bản (của New Zealand) đã ký “Thỏa thuận về việc tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử” thông qua NSW, đây là cơ sở pháp lý để tiến hành kết nối Hệ thống thông tin một cửa quốc gia của Việt Nam với Hệ thống chứng nhận điện tử của New Zealand.