Giải quyết khoản chi phí phát sinh chưa có tiền lệ khi dịch covid- 19 bùng phát

Có rất nhiều câu hỏi, nhiều tình huống mới đặt ra tại buổi hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN, song nhiều khoản chi phí phát sinh chưa có tiền lệ khi dịch covid- 19 bùng phát là vấn đề nổi bật, được nhiều doanh nghiệp và cá nhân quan tâm mong được Tổng cục Thuế giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Dịch covid -19 bắt đầu xuất hiện từ đầu năm 2020 đã kéo theo một hệ lụy không nhỏ, khiến cho sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn xã hội bị ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy mà trong mùa quyết toán thuế của 2020 này, có nhiều tình huống mới phát sinh khiến cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều lúng túng trong khâu quyết toán thuế.

Có rất nhiều câu hỏi, nhiều tình huống mới đặt ra tại buổi hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN, song nhiều khoản chi phí phát sinh chưa có tiền lệ khi dịch covid- 19 bùng phát là vấn đề nổi bật, được nhiều doanh nghiệp và cá nhân quan tâm mong được Tổng cục Thuế giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Chi phí cách ly, chi phí xét nghiệm dịch covid- 19 có được tính vào chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp không?

Trước hình dịch Covid-19, trong năm 2020 Công ty ký hợp đồng lao động với chuyên gia nước ngoài có cam kết trong hợp đồng là chi trả chi phí cách ly tại khách sạn và chi phí điều trị (nếu có) khi vào Việt Nam làm việc nhưng chi phí thuê nhà hàng tháng người lao động tự chi trả. Vậy chi phí cách ly có được tính vào chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty không?

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020 về chính sách thuế đối với chi phí cách ly phòng chống dịch Covid 19 của Chuyên gia nước ngoài. Căn cứ tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Đối với chi phí cách ly tại khách sạn và chi phí điều trị cho chuyên gia nước ngoài mà doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định.

Công ty chi tiền để hỗ trợ, tài trợ cho công nhân ở lại ăn Tết nhẵm hạn chế lây lan bệnh dịch covid- 19 có được tình là chi phí hợp lệ không?

 Hưởng ứng công văn kêu gọi từ Liên đoàn lao động tỉnh một số tỉnh, đặc biệt ở các tỉnh như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An…hỗ trợ tiền khuyến khích công nhân ở lại ăn tết, trong đó một Công ty chi hỗ trợ 300 triệu đồng cho công nhân trên địa bàn Bình Dương để ở lại ăn tết Nguyên Đán do dịch Covid 19, vậy  khoản chi phí nêu trên có được ghi nhận là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Những băn khoăn của doanh nghiệp được Tổng cục Thuế cho biết, việc tính khoản hỗ trợ, tài trợ của doanh nghiệp cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Tuy nhiên, để có đầy đủ cơ sở pháp lý giúp các doanh nghiệp yên tâm hạch toán đầy đủ cũng như các loại hóa đơn, giấy tờ hợp lệ, hiện nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn. Sau khi Nghị định được ban hành, doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ.

chi phi luong

Chi phí tiền lương của người lao động nước ngoài sau cách ly chờ giấy phép lao động có được tính chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không?

 Năm 2020, do dịch covid- 19 có nhiều  người lao động hoặc các chuyên gia nước ngoài sang VN làm việc nhưng phải thực hiện theo Nghị Quyết 28/NQ-CP ngày 10/3/2020 của Chính phủ về việc thực hiện cách ly, theo quy định sau khi có chứng chỉ cách ly thì mới làm được giấy phép lao động. Vậy chi phí tiền lương của người lao động nước ngoài sau khi hoàn thành cách ly phát sinh trong thời gian chờ giấy phép lao động thì có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

Trả lời thắc mắc của các doanh nghiệp có yêu tố người lao động hoặc chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc, Tổng cục Thuế đã có công văn số 357/TCT-CS ngày 30/01/2019 hướng dẫn cụ thể như sau:

Trường hợp doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật lao động thì chưa có đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và chưa có đủ cơ sở khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động nêu trên.

Trả chậm lương hiệu quả công việc năm 2020 có được tính vào chi phí hợp lệ của năm 2021?

 Lương hiệu quả công việc năm 2020 dự định trả vào tết âm lịch (2021) nhưng dodịch covid-19, Công ty rất khó khăn về kinh tế chưa trả được cho nhân viên mà trả vào tháng 4 hoặc 5/2021. Vậy Công ty có được tính ghi nhận vào chi phí hợp lệ của năm 2021 không? Nếu không, Công ty được ghi nhận chi phí hợp lệ của khoản chi trả này vào kỳ thuế năm nào?

Theo quy định của pháp luật thuế TNDN hiện hành: Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hằng năm DN được trích lập quỹ dự phòng tiền lương không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. Trường hợp, năm trước DN có trích lập quỹ dự phòng tiền lương mà sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, DN chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì DN phải tính giảm chi phí của năm sau.

Do vậy, các khoản chi trả tiền lương sau thời điểm quyết toán thuế thì DN có thể chi từ quỹ dự phòng tiền lương theo quy định nêu trên.

Đối tượng nào được nhận đóng góp ủng hộ chống dịch covid -19 và chứng từ thế nào  để được chấp nhận chi phí hợp lệ?

 Theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2002 cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, vậy đối tượng nào được nhận đóng góp và chứng từ  như thế nào để được chấp nhận chi phí hợp lệ?

 Chi phí hỗ trợ Covid-19 cho nhân viên gồm chi phí mua khẩu trang, nước rửa tay, chi phí cách ly, chi phí xét nghiệm Covid có được chấp nhận chi phí hợp lệ không?

Trả lời về việc tính khoản hỗ trợ, tài trợ của doanh nghiệp cho các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, hiện nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn. Vì vậy, sau khi Nghị định được ban hành, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Đồng thời, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số TSCĐ dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020, sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì khoản chi phí khấu hao TSCĐ này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.Về chi phí tiền lương thực hiện theo quy định hiện hành.

Các loại thuế gián thu có được xác định là đối tượng giảm thuế khi quyết toán không?

Tổng Doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng theo quy định tại NĐ 114/2020/NĐ-CP. Vậy để xác định số thuế TNDN phải nộp được giảm 30% của DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 có bao gồm các khoản thuế gián thu như thuế GTGT (trường hợp nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp), thuế TTĐB, thuế xuất khẩu và thuế BVMT không?

Trả lời ý kiến về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, theo  qui định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 114/2020/NĐ-CP thì:

Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế theo quy định tại khoản 1 Điều này là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Căn cứ quy định nêu trên, doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng được giảm 30% thuế TNDN là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp.

Những trường hợp nào được giảm 30% thuế TNDN năm 2020 do dịch covid -19?

 Đối tượng được giảm 30% thuế TNDN năm 2020 do dịch covid -19 được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 116/2020/QH14 và Nghị định số 114/2020/NĐ-CP. Theo đó, Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp tổ chức có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Tổ chức bao gồm:

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  2. Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  4. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Chi phí khấu hao máy móc và chi phí nhân công sản xuất trong 1 tháng khi nghỉ dịch có được tính chi phí khi quyết toán thuế TNDN không?

Năm 2020, do dịch bệnh nên Công ty nghỉ và không sản xuất thêm hàng hóa, chỉ tiêu thụ hàng tồn của 2019. Xin hỏi chi phí khấu hao máy móc sản xuất trong 2020 và chi phí nhân công sản xuất 1 tháng đầu năm (chỉ dọn dẹp khu sản xuất) thì chúng tôi có được tính là chi phí được trừ trong năm 2020 không? Nếu được trừ thì chúng tôi hạch toán vào chi phí quản lý hay chi phí sản xuất? Vì nếu cho vào chi phí máy móc sản xuất thì lại không có sản phẩm sản xuất ra.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số TSCĐ dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế TNDN năm 2020, sau đó TSCĐ tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì khoản chi phí khấu hao TSCĐ này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.Về chi phí tiền lương thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Phương Anh