Giảm 50% mức phí xử lý vụ việc cạnh tranh

Theo dự thảo mới đề xuất của Bộ Tài chính, mức phí xử lý vụ việc cạnh tranh sẽ được giảm tới 50%. Cụ thể, đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh mức phí từ 10 triệu đồng/vụ việc được giảm xuống còn 5 triệu đồng/vụ việc...

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo thông tư quy định về phí xử lý vụ việc cạnh tranh và phí, lệ phí trong lĩnh vực thương mại giảm khoảng 50% so với hiện nay, áp dụng đến cuối năm 2020.

Theo đó, dự thảo đề xuất giảm tới 50% mức phí xử lý vụ việc cạnh tranh. Cụ thể, đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh mức phí từ 10 triệu đồng/vụ việc được giảm xuống còn 5 triệu đồng/vụ việc.

Đối với hành vi hạn chế cạnh tranh, mức phí được giảm tới 50 triệu đồng, từ 100 triệu đồng/vụ việc xuống còn 50 triệu đồng/vụ việc.

Mức phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là sẽ chỉ là 5 triệu đồng/vụ việc thay cho mức 10 triệu đồng/vụ việc.

Mức phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh giảm từ 50 triệu đồng/hồ sơ xuống còn 25 triệu đồng/hồ sơ.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất giảm 50% mức phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Cụ thể, tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại sẽ chỉ là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định thay cho mức 1,2 triệu đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân giảm từ 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định xuống còn 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá giảm từ 200.000 đồng/giấy/lần cấp xuống mức 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

Thanh Xuân