Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phân bổ trước 31/12/2019

Riêng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn.

EVN phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư cho đơn vị trực thuộc trước 31/12/2019
EVN phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư cho đơn vị trực thuộc trước 31/12/2019

Cùng với đó là tổng hợp phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các địa phương về danh mục, mức vốn bố trí cho từng dự án của các cơ quan, đơn vị trực thuộc để báo cáo Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để kiểm soát việc giải ngân theo dự án.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2019, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Nguyên tắc thứ tự ưu tiên

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 được giao ở trên, Chủ tịch Hồi đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020 phải phù hợp với thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan.

phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020 phải phù hợp với thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công
Việc phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020 của EVN phải phù hợp với thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công

Trong đó, ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước; bố trí vốn để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư.

Đồng thời, bố trí vốn để hoàn thành dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, bảo đảm thời gian quy định; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia; các dự án đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ; bố trí vốn theo tiến độ dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020; bố trí vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đô Lương