Hà Nội: 100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp được trả qua đường bưu điện

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện trả 100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp được chuyển trả đến tận địa chỉ đăng ký của doanh nghiệp, tổ chức, công dân qua đường bưu điện trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 04/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phối hợp với Bưu điện thành phố Hà Nội thực hiện chuyển trả 100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện trên địa bàn Hà Nội năm 2020 cho doanh nghiệp nhận tại trụ sở doanh nghiệp hoặc địa chỉ do doanh nghiệp, tổ chức, công dân đăng ký.

Để triển khai thành công việc trả kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp qua đường Bưu điện đến địa chỉ nhận an toàn, chính xác, tránh thất lạc, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị Bưu điện thành phố Hà Nội, Phòng Đăng ký kinh doanh, Văn phòng Sở và Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, công dân đăng ký địa chỉ nhận kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp.

100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp được trả qua đường bưu điện

100% kết quả hồ sơ hành chính về đăng ký doanh nghiệp được trả qua đường bưu điện

Bên cạnh đó, UBND Thành phố Hà Nội trích ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí chuyển trả kết quả.

Giải pháp này của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng chống Covid-19 của thành phố Hà Nội; Chỉ đạo của UBND Thành phố về việc triển khai các biện pháp phòng, chống và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, yêu cầu dừng các hoạt động tập trung đông người.

Đồng thời nhằm thực hiện quyết liệt các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, giảm bớt số lần đi lại cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân.

PV