Hàn Quốc tăng nhập khẩu cao su Việt Nam

Trong 9 tháng năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4 cho Hàn Quốc với 31,14 nghìn tấn, trị giá 60,04 triệu USD, tăng 27,4% về lượng và tăng 63% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, trong 9 tháng năm 2021, Hàn Quốc nhập khẩu 416,7 nghìn tấn cao su (mã HS: 4001, 4002, 4003, 4005), trị giá 856,21 triệu USD, tăng 15,9% về lượng và tăng 39,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam và Hoa Kỳ là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Hàn Quốc.

Trong 9 tháng năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 4 cho Hàn Quốc với 31,14 nghìn tấn, trị giá 60,04 triệu USD, tăng 27,4% về lượng và tăng 63% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cao su Việt Nam chiếm 7,5% trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Hàn Quốc, tăng so với mức 6,8% của 9 tháng năm 2020.

Thị trường cung cấp cao su cho Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2021

thi truong cao su

Nguồn: Cơ quan Hải quan Hàn Quốc

Về chủng loại nhập khẩu: Trong 9 tháng năm 2021, nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS 4001) của Hàn Quốc đạt 261,92 nghìn tấn, trị giá 463,91 triệu USD, tăng 11,9% về lượng và tăng 43,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Việt Nam, Căm-pu-chia và Ma-lai-xi-a là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tự nhiên cho Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2021.

Trong 9 tháng năm 2021, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su tự nhiên lớn thứ 3 cho Hàn Quốc, với 31 nghìn tấn, trị giá 59,63 triệu USD, tăng 28,7% về lượng và tăng 65,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc chiếm 11,8%, tăng so với 10,3% của 9 tháng năm 2020.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tự nhiên cho Hàn Quốc

(ĐVT: % tính theo lượng)

xk cao su

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc

Hàn Quốc nhập khẩu 134,95 nghìn tấn cao su tổng hợp (mã HS 4002) trong 9 tháng năm 2021, với trị giá 347,93 triệu USD, tăng 22,4% về lượng và tăng 34,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Séc và Đức là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2021.

Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp cho Hàn Quốc trong 9 tháng năm 2021 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Cộng hòa Séc tăng, trong khi thị phần của Nhật Bản, Xin-ga-po, Đức giảm. Cao su tổng hợp của Việt Nam mới chỉ chiếm 0,09% trong tổng lượng cao su tổng hợp nhập khẩu của Hàn Quốc.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2021, xuất khẩu cao su đạt 180,68 nghìn tấn, trị giá 299,03 triệu USD, giảm 4,8% về lượng và giảm 4% về trị giá so với tháng 8/2021; so với tháng 9/2020 giảm 12% về lượng, nhưng tăng 12,9% về trị giá. Lũy kế 9 tháng năm 2021, xuất khẩu cao su đạt 1,28 triệu tấn, trị giá 2,15 tỷ USD, tăng 15,8% về lượng và tăng 51,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Tháng 9/2021, giá cao su xuất khẩu bình quân ở mức 1.655 USD/tấn, tăng 0,8% so với tháng 8/2021 và tăng 28,4% so với tháng 9/2020.

Hoàng Hà