[Inforgraphic] Thặng dư thương mại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 tăng mạnh

Từ năm 2016 đến nay, cán cân thương mại của Việt Nam luôn đạt thặng dư với mức xuất siêu tăng dần qua các năm, từ mức 1,77 tỷ USD trong năm 2016 lên 19,95 tỷ USD trong năm 2020, góp phần cải thiện cán cân thanh toán, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao dự trữ ngoại hối.

Thặng dư thương mại

PV