Kiểm soát môi trường tại các khu công nghiệp

Kiểm soát môi trường tại các Khu công nghiệp (KCN) đang là vấn đề cấp bách hiện nay, khi nước ta luôn đặt mục tiêu phát triển kinh tế gắn với lợi ích môi trường. Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước v
  • Từ khóa: