Kinh nghiệm thành công của Đại hội điểm Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Quá trình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định.

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội điểm do Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phân công, toàn Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT⁄TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81-KH⁄ĐUK ngày 14/8/2019 của Đảng ủy Khối, Kế hoạch số 1530-KH⁄ĐUTCT ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty và các văn bản hướng dẫn khác của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng công ty về các mặt công tác tổ chức Đại hội Đảng.

Sau khi được Đảng ủy Tổng công ty quán triệt các nội dung tổ chức Đại hội vào ngày 05/12/2019, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức ngay các cuộc họp nhằm phân công các tiểu ban phục vụ Đại hội, gồm Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Khánh tiết. Các đồng chí trong các tiểu ban đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các nội dung được phân công theo đúng tiến độ được giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định.

Đảng ủy Cơ quan, trực tiếp là các đồng chí trong tổ văn kiện đã xây dựng báo cáo chính trị đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn đảng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều hành của Tổng công ty đối với các đơn vị thành viên, văn kiện đã chỉ ra các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương định hướng lớn của Tổng công ty cũng như đặc thù của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu trong công tác quản lý điều hành của Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời báo cáo đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ được nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đồng thời đưa ra lộ trình biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025.

quang cachr cuộc hop
Phiên họp thứ nhất Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy các chi bộ, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, người lao động trong Cơ quan Văn phòng Tổng công ty, các chi bộ, tổ chức đoàn thể và người lao động đã giành thời gian thỏa đáng tại các cuộc họp chi bộ, đoàn thanh niên, công đoàn, phát huy trách nhiệm, trí tuệ tập thể trong thảo luận, đảm bảo dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, không “qua loa” hình thức; các ý kiến khác nhau được trao đổi thảo luận đi đến đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

Về công tác nhân sự, đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đề án nhân sự ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 được xây dựng đúng theo hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tổng công ty, đề án đã tập trung đánh giá, bối cảnh, tình hình, kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra biện pháp khắc phục, đồng thời quán triệt các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng để xác định giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025. Đề án nhân sự đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với hoạt động của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty (phía Bắc) với cơ cấu, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định, chất lượng cấp ủy được đảm bảo, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đề án được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020, không có thông tin, dư luận xấu liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự.

Công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng ủy Cơ quan được tổ chức thực hiện tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, phù hợp đề án nhân sự được thông qua và dựa vào quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí tái cử và lần đầu tham gia cấp ủy, lần đầu được giới thiệu để đại hội bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025 có số phiếu tín nhiệm rất cao trong các cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

Đối với đề án nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cơ quan đã xây dựng đề án với các đồng chí để nghị đại hội bầu là những đ/c tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội Đảng bộ Tổng công ty.

Về công tác hậu cần đã được Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên tình thần tiết kiệm nhưng trang trọng, đầy đủ và phù hợp điều kiện của Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty.

Để đại hội đảng bộ Cơ quan Tổng công ty thành công phải ghi nhận sự đoàn kết trong đảng bộ theo đúng các nguyên tắc của đảng và Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty thường xuyên nhận được sự chỉ đạo sâu sát, sự giúp đỡ nhiệt tình của Đảng ủy Tổng công ty trong mọi công tác chuẩn bị đại hội.

PV