Mô hình cánh đồng lớn: Quyết định tham gia của nông dân và gợi ý chính sách (Trường hợp nghiên cứu ở An Giang)

PGS.TS. ĐINH PHI HỔ (Giảng viên cao cấp Trường Đại học Phan Thiết), Th.S. QUÁCH THỊ MINH TRANG (Giảng viên, Khoa Chính trị - Hành chính, Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Th.S. ĐINH NGUYỆT BÍCH (Giảng viên Trường Đại học Văn Hiến - TP. Hồ Chí Minh)