Mô hình cánh đồng lớn: Quyết định tham gia của nông dân và gợi ý chính sách (Trường hợp nghiên cứu ở An Giang)

PGS.TS. ĐINH PHI HỔ (Giảng viên cao cấp Trường Đại học Phan Thiết), Th.S. QUÁCH THỊ MINH TRANG (Giảng viên, Khoa Chính trị - Hành chính, Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Th.S. ĐINH NGUYỆT BÍCH (Giảng viên Trường Đại học Văn Hiến - TP. Hồ Chí Minh)

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

 

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ

 

Đinh Phi Hổ

Đinh Phi Hổ