Một số chi cục thuế sẽ được giao thêm nhiệm vụ trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 812/QĐ-BTC, trong đó có bổ sung quy định chi cục thuế có số thu trên 5.000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất); quản lý trên 10.000 DN được giao thêm nhiệm vụ trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế.

Để đảm hạn chế tình trạng trốn thuế và quản lý chặt chẽ hơn nữa nguồn thu trên địa bàn, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 812/QĐ-BTC (QĐ 812) sửa đổi, bố sung một số điều của Quyết định 110/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thuế quận, huyện, thị xã, TP và chi cục thuế khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, Thành phố.

Theo đó, Quyết định số 812 qui định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 110/QĐ-BTC và Quyết định 235/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể, bổ sung quy định chi cục thuế có số thu trên 5.000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và đất); quản lý trên 10.000 DN được giao thêm nhiệm vụ trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế.

Mặt khác, các chi cục thuế này cũng sẽ được tổ chức các phòng (tương đương đội thuộc chi cục thuế): Phòng hành chính-nhân sự-tài vụ-quản trị-ấn chỉ; phòng tổng hợp- nghiệp vụ-dự toán-tuyên truyền-hỗ trợ người nộp thuế; phòng kê khai-kế toán thuế-tin học; phòng kiểm tra nội bộ; phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ; phòng trước bạ và thu khác; phòng thanh tra-kiểm tra thuế. Tuy nhiên, các chi cục thuế này sẽ có không quá 5 phòng kiểm tra thuế; và không quá 4 phòng quản lý hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh đó, Quyết định số 812 tiếp tục sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 của Quyết định 110/QĐ-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Quyết định 235/QĐ-BTC theo hướng Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ tổ chức bộ máy của Chi cục thuế đã được phê duyệt, từ đó có căn cứ để quyết định số lượng phòng, đội kiểm tra thuế và phòng quản lý hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, đội quản lý thuế xã, phường, liên xã, phường; cũng như quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đội thuộc chi cục thuế trực thuộc cục thuế tỉnh, TP đảm bảo đúng quy định.

Đối với các trường hợp đặc thù, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được quyền xem xét, quyết định cơ cấu số lượng phòng, đội kiểm tra thuế và phòng quản lý hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, đội quản lý thuê xã, phường, liên xã phường tại các chi cục thuế có số thu trên 1.000 tỷ đồng/năm (không kể dầu thô và đất); quản lý trên 5.000 DN sau khi có ý kiến phê duyệt của Bộ Tài chính.

 

Phương Anh