Ngày 2/11/2018 l Bản tin Sự kiện và Con số Công Thương - Sắp thành lập “siêu” công ty về đổi mới sáng tạo quốc gia có vốn 1.900 tỷ đồng

Điểm nhanh 05 sự kiện ngành Công Thương và con số nổi bật trong ngày qua.

Thy Thảo - Thuỳ Linh